Open navigation

Công văn 1180/TCT-CS ngày 25/03/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1180/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh.
(Đ/c: Số 115 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 19-2023/JCCH ngày 25/12/2023 của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013) quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 3, khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về giải thích từ ngữ và thời điểm lập hóa đơn;

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 4; khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ và nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.