Open navigation

Công văn 1188/TCT-CS ngày 25/03/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 89234/CTHN-TTKT2 ngày 21/12/2023 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 và Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống sản phẩm Việt Nam và Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam kèm theo;

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế cơ bản thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 89234/CTHN-TTKT2 nêu trên: trường hợp Công ty TNHH GSK Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội II sản xuất, gia công linh kiện mô tô, xe máy (bánh răng, thắng đĩa ...) và sản phẩm bánh răng, thắng đĩa... được xếp vào nhóm động cơ, phụ tùng xe ô tô, xe máy, tương ứng với sản phẩm cấp 7 - mã hàng hóa 2930023, 2930024 và 3091020 (theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 nêu trên) và không thuộc Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định nêu trên và thực tế hồ sơ của Công ty để giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.