Open navigation

Công văn 1217/TCT-CS ngày 27/03/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1971/CT-TTKT ngày 07/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ khoản 1 Điều 40 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu hồi hoàn thuế.

Về kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính);

Về hoàn thuế GTGT: Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế, khi Cục Thuế kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định thì thực hiện thu hồi số thuế GTGT đã hoàn theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.