Open navigation

Công văn 1286/TCHQ-TXNK ngày 27/03/2024 Thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94_2023_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1286/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM
(Mã số thuế 0303240057)

Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 02/CV-GAVN ngày 19/03/2024 của Công ty TNHH GROUPH ATLANTIC VIETNAM đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/12/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024.

Căn cứ Mục IV Phần B Phụ lục III Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, trường hợp mặt hàng Bình Bơm nhiệt dùng cho công nghiệp nêu tại công văn số 02/CV-GAVN được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, áp dụng mức thuế suất là 10%.

Đề nghị công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, thực tế hàng hóa để xác định chính sách thuế giá trị gia tăng đúng quy định và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.