Open navigation

Công văn 1325/TCT-CS ngày 01/04/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 300/CTHPH-HKDCN ngày 25/1/2024 của Cục Thuế TP. Hải Phòng vướng mắc về việc giao đất, cho thuê đất và miễn, giảm tiền thuê đất để thực hiện Hợp đồng dự án BOT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

-Tại Điều 2 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 và Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ) về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định về đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ các quy định trên thì thẩm quyền giao đất hay cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư đường giao thông theo Hợp đồng BOT số 68/HĐ.BOT thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP. Hải Phòng.

Vấn đề này, UBND TP. Hải Phòng đã có Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 về việc cho Công ty TNHH đầu tư đường ven biển Hải Phòng thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án theo Hợp đồng BOT số 68/HĐ.BOT. Đề nghị Cục Thuế TP. Hải Phòng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ pháp luật hiện hành để giải quyết. Trường hợp còn vướng mắc về hình thức giao đất hay cho thuê đất thì đề nghị Cục Thuế báo cáo UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định hoặc báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định cụ thể chế độ sử dụng đất đối với Dự án theo Hợp đồng BOT.

Trên cơ sở xác định rõ về hình thức giao đất hay cho thuê đất đối với Dự án theo Hợp đồng BOT, đề nghị Cục Thuế TP. Hải Phòng căn cứ hồ sơ cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; chế độ ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất/tiền thuê đất cho Dự án theo Hợp đồng BOT theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website (TCT);
 - Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.