Open navigation

Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 21/03/2024 Phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ HAI SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LÚC-XĂM-BUA VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP VÀ TÀI SẢN.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 258/TTr-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Lúc-xăm-bua về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản (sau đây gọi là Nghị định thư).

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Nghị định thư.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Các đồng chí Thành viên chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TP, CT, KHĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Ngọc Huỳnh, Các Vụ: KTTH, PL, TH;
 - Lưu: VT, QHQT(3).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Lưu Quang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.