Open navigation

Công văn 683/TCT-VP ngày 26/02/2024 Triển khai Chỉ thị 06_CT-TTg

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/TCT-VP

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai ngay các nội dung công việc. Cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Thuế:

- Khẩn trương chỉ đạo giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, không tổ chức du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...; lãnh đạo các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

- Tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và ý thức trách nhiệm của của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức, viên chức theo Luật cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 828/QĐ-BTC[1] ngày 08/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 1036/QĐ-TCT[2] ngày 11/6/2013 của Tổng cục Thuế, Quyết định số 2282/QĐ-TCT[3] ngày 31/12/2017 của Tổng cục Thuế.

- Tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP[4], Nghị quyết số 02/NQ-CP[5] ngày 05/01/2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 88/QĐ- BTC[6] ngày 16/01/2024, Quyết định số 89/QĐ-BTC[7] ngày 16/01/2024 của Bộ Tài chính; Quyết định số 74/QĐ-TCT[8] ngày 19/01/2024, Quyết định số 82/QĐ- TCT[9] ngày 23/01/2024, Thông báo số 118/TB-TCT[10ngày 31/01/2024 của Tổng cục Thuế.

- Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024 để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024. Phát huy kinh nghiệm, thực hiện chỉ đạo, đôn đốc thu ngay từ đầu năm, rà soát kỹ từng nguồn thu, đánh giá khả năng thu để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp ở địa phương trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng; tham mưu kịp thời cho Tổng cục, Bộ Tài chính trong điều hành thu NS, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2024 tạo nguồn lực cho NS các cấp chủ động cân đối thu, chi, đáp ứng việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo đúng dự toán đã đề ra.

- Tiếp tục theo dõi sát tình hình kinh tế thế giới, trong nước, nhất là những vấn đề mới phát sinh; rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành đơn vị, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, giải quyết, tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài; kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục các giải pháp phù hợp ứng phó với các vấn đề phát sinh trong trường hợp vượt thẩm quyền.

- Chủ động đề xuất các giải pháp, quyết liệt thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện thực chất cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

2. Giao Vụ PC chủ trì, theo dõi, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5; đồng thời các đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục Thuế được giao thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

3. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế phục vụ Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

4. Giao Vụ DT chủ trì trong việc đôn đốc, theo dõi công tác quản lý, thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng từng sắc thuế; rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu đặc biệt là các địa phương có số thu điều tiết về NSTW và những khoản thu thuộc NSTW, tham mưu kịp thời cho Tổng cục, Bộ Tài chính trong điều hành thu NSTW.

5. Giao Cục CNTT chủ trì, Vụ KK, Vụ DNNCN và các Vụ/đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

6. Giao Vụ TVQT chủ trì:

- Phối hợp với Cục CNTT và các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024; coi đây là một nhiệm vụ chính trị, trọng tâm để tạo ra động lực “tăng tốc” cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân theo quy định, kịp thời xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triệt để thực hiện tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, các khoản chi không thực sự cấp bách theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-TTg[11] của Thủ tướng Chính phủ.

- Là đầu mối, phối hợp với Cục CNTT rà soát, tổng hợp và kịp thời trình Lãnh đạo Tổng cục bổ sung dự toán năm 2024 đối với các nhiệm vụ của NSTW chưa phân bổ trong dự toán đầu năm theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ NSTW năm 2023 theo đúng quy định. Riêng đối với các khoản chi NSTW năm 2024 chưa phân bổ đầu năm cho Tổng cục Thuế để thực hiện mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin, đề nghị thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 820/VPCP-KTTH ngày 01/02/2024 của Văn phòng Chính phủ.

7. Thủ trưởng các Vụ/đơn vị liên quan, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai ngay và nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo Tổng cục để hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
 - Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phi Vân Tuấn


1 Ban hành quy chế văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

2 Ban hành 10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành thuế.

3 Quy chế làm việc của Tổng cục Thuế.

4 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

5 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

6 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính.

7 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

8 Quyết định ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024.

9 QĐ ban hành KH hành động của Tổng cục Thuế thực hiện NQ 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

10 Thông báo về nhiệm vụ, chương trình công tác thuế năm 2024.

11 Chỉ thị tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.