Open navigation

Công văn 838/TCT-CS ngày 07/03/2024 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 838/TCT-CS

V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6632/CTLĐO-TTKT1 ngày 28/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về hoàn thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13) quy định các trường hợp hoàn thuế;

Căn cứ khoản 2 Điều 68 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Căn cứ khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định về sáp nhập công ty.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với phương án 1 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tại công văn số 6632/CTLĐO-TTKT1, cụ thể: trường hợp Công ty TNHH Hasfarm Greens thực hiện sáp nhập với Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm (doanh nghiệp nhận sáp nhập) thì Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp (bao gồm cả việc kế thừa số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết) của Công ty TNHH Hasfarm Greens.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ KK, PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.