Open navigation

Công văn 895/TCT-TCCB ngày 08/03/2024 Đôn đốc triển khai công tác quy hoạch năm 2024

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/TCT-TCCB

V/v Đôn đốc triển khai công tác quy hoạch năm 2024

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 - Các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế.

Về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2024, Tổng cục Thuế có Công văn số 6047/TCT-TCCB ngày 29/12/2023 hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác quy hoạch năm 2024. Trong đó, về thời gian hoàn thiện quy hoạch năm 2024, Tổng cục Thuế đã lưu ý các đơn vị:

- Hoàn thành phê duyệt quy hoạch trong quý I/2024.

- Đối với chức danh quy hoạch thuộc thẩm quyền Tổng cục Thuế xem xét, đề nghị đơn vị hoàn thiện và gửi 02 bộ hồ sơ về Tổng cục Thuế trước ngày 10/3/2024.

Đến nay, đã gần hết thời gian quy định, nhưng qua rà soát, vẫn còn nhiều đơn vị chưa triển khai quy hoạch năm 2024, chưa gửi hồ sơ báo cáo Tổng cục xem xét đối với các chức danh theo thẩm quyền.

Để đảm bảo tiến độ chung của cả ngành, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2024 theo quy định; căn cứ kết quả triển khai, kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế xem xét theo thẩm quyền quy định trước ngày 12/3/2024.

Lưu ý: Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng cục Thuế về tiến độ thực hiện của đơn vị và kết quả thực hiện là tiêu chí để Tổng cục Thuế xem xét, đánh giá người đứng đầu và tập thể đơn vị.

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị thuộc và trực thuộc biết, triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đ/c lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Vụ TCCB-BTC;
 - Lưu: VT, TCCB (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 Dương Văn Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.