Open navigation

Công văn 910/TCT-TTKT ngày 11/03/2024 Tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/TCT-TTKT 

V/v tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế doanh nghiệp lớn;
 - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành các Công văn về việc tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm. Do vậy, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bảo hiểm1. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế:

- Thực hiện rà soát, thống kê các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó, thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế để triển khai kiểm tra hồ sơ tại trụ sở Cơ quan thuế theo quy định, trường hợp phát hiện rủi ro thì thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định.

- Phân công đơn vị đầu mối phụ trách chuyên môn, thực hiện nghiên cứu, triển khai, theo dõi và quản lý các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp này.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện quản lý chặt chẽ đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nhằm giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý thuế. Trường hợp qua công tác thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật về thuế và có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng dụng các biện pháp theo quy định để giải quyết dứt điểm các kiến nghị tại Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời tiếp tục thực hiện rà soát đối với các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên địa bàn quản lý để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, các Cục Thuế tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong quá trình quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
 Cáp Quý Phúc

 

 


1 1 Điều 2, Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 2/11/2023 của Bộ Tài chính:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe (sau đây gọi là doanh nghiệp bảo hiểm), doanh nghiệp tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô...

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.