Open navigation

Công văn 945/TCT-TTKT ngày 13/03/2024 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/TCT-TTKT

V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 32/CTTC ngày 5/2/2024, Công văn số 38/CTTC ngày 24/2/2024, Công văn số 243/CTTC ngấy 11/10/2023 của Công ty CP Fococev Việt Nam về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế các cấp, Tổng cục Thuế chuyển các Công văn số 32/CTTC ngày 5/2/2024, Công văn số 38/CTTC ngày 24/2/2024 và Công văn số 243/CTTC ngày 11/10/2023 của Công ty CP Fococev Việt Nam để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền và quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCtr Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Website TCT;
 - Lưu: VT. TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.