Open navigation

Công văn 951/TCT-CS ngày 13/03/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 951/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Mainetti Việt Nam.
(Đ/c: Đường số 7, Khu Công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11821/CTDON-TTHT ngày 9/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về nội dung đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT của Công ty TNHH Mainetti Việt Nam theo văn bản số 270623/MVN/2023 ngày 27/6/2023 (bản photo kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 27/6/2011, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2575/TCT-CS hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hóa mua bán trong kho ngoại quan.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ theo quy định của Luật Quản lý thuế, pháp luật về thuế giá trị gia tăng, quy định pháp luật có liên quan, tình hình thực tế phát sinh của Công ty TNHH Mainetti Việt Nam và công tác quản lý thuế của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Mainetti Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.