Open navigation

Công văn 955/TCT-CS ngày 13/03/2024 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 955/TCT-CS 

V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024 

 Kính gửi: Ông Nguyễn Đình Sang.
(Địa chỉ: phòng 212, tầng 2, số 221 Trần Nhân Tông, phường Đề Thám,
 thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Tổng cục Thuế nhận được đơn phản ánh kiến nghị số PAKN.20231129.0117 của ông Nguyễn Đình Sang về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 89, Điều 90, Điều 91 Chương X Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quy định về áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử;

Căn cứ khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về hiệu lực thi hành;

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nội dung của hóa đơn;

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên:

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đối với doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã. Theo đó, khi áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, người bán chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ; xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Đồng thời, người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán - tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có được hóa đơn tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Đề nghị ông Nguyễn Đình Sang chỉ rõ trường hợp nhà hàng, khách sạn, bệnh viện nào sử dụng phiếu thu tiền như đã nêu tại đơn phản ánh kiến nghị để Tổng cục Thuế xem xét, chỉ đạo Cục Thuế quản lý trực tiếp hướng dẫn xử lý các trường hợp này.

Tổng cục Thuế có ý kiến để ông Nguyễn Đình Sang được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- VP, Vụ PC, Vụ DNNCN;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.