Open navigation

Công văn 956/TCT-CS ngày 13/03/2024 Tiền chậm nộp đối với các dự án tạm tính tiền

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 956/TCT-CS

V/v tiền chậm nộp đối với các dự án tạm tính tiền

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024 

 Kính gửiCục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 145/CTBRV-HKDCN ngày 04/1/2024 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tiền chậm nộp đối với các dự án tạm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án chưa có giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019;

- Căn cứ khoản 1 Điều 22 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Căn cứ Điều 3 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Pháp luật hiện hành về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và pháp luật quản lý thuế không có quy định cơ quan thuế ban hành thông báo tạm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chưa có quyết định phê duyệt giá cụ thể theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ.. của UBND cấp tỉnh.

Tại Điều 3 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 05/2/2024) đã quy định về xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo đúng quy định của pháp luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan mà không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa quyết định giá đất cụ thể.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định của pháp luật để thực hiện thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và xử lý tiền chậm nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGSCST, Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
- Vụ QLN&CCNT (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.