Open navigation

Công văn 959/TCT-TVQT ngày 13/03/2024 Thực hiện kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/TCT-TVQT

V/v thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 - Cục Công nghệ thông tin, Vụ Tài vụ - Quản trị, Trường Nghiệp vụ Thuế, Tạp chí Thuế, Văn phòng Tổng cục Thuế, Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế, Ban quản lý dự án ODA thuộc Tổng cục Thuế.

Thực hiện công văn số 1723/BTC-KHTC ngày 16/02/2024 của Bộ Tài chính về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Bộ Tài chính.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022 và Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế triển khai thực hiện một số công việc, cụ thể như sau:

1. Chấm dứt việc lập dự toán các khoản chi làm thêm giờ, chi tiền không nghỉ phép năm, tiền thưởng ngoài định mức chi quản lý hành chính. Lập dự toán theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

2. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tồn tại trong việc Báo cáo quyết toán còn có sự sai khác số liệu giữa Bản đối chiếu Kho bạc Nhà nước với số liệu trên Báo cáo quyết toán năm 2022 (đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được giải quyết) kể từ Báo cáo quyết toán năm 2024. Cụ thể như sau:

- Có phương án xử lý dứt điểm ngay đối với các nội dung dẫn đến chênh lệch số tiền dư tạm ứng tại KBNN giảm so với số dư tạm ứng tại đơn vị còn tồn tại đến thời điểm hiện nay, số tiền 272.916.944 đồng (tạm ứng tại đơn vị theo dõi lớn hơn tạm ứng KBNN theo dõi), gồm các nội dung: đơn vị rút tiền về chi ủy nhiệm thu bị mất trộm số tiền 129.675.208 đồng (Cục Thuế tỉnh Ninh Bình); số tiền chưa thu được do vượt quá Thông tri của CCT huyện Quảng Trạch 43.854.505 đồng (Cục Thuế tỉnh Quảng Bình); khoản công nợ không xác định được nội dung, đối tượng từ những năm 1990 trở về trước, số tiền 99.387.231 đồng (Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế);

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch đối chiếu, điều chỉnh số liệu chi đầu tư xây dựng cơ bản của công trình Cục Thuế và CCT Phú Nhuận (Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) để giải quyết dứt điểm số tiền chênh lệch giữa số dư dự toán tại KBNN và số dư Kho bạc tại Báo cáo quyết toán của Cục Thuế, số tiền 81.934.975 đồng (dư dự toán tại KBNN theo dõi lớn hơn dư dự toán Cục Thuế theo dõi 81.934.975 đồng).

3. Kiểm tra, rà soát và thực hiện theo thẩm quyền để xử lý, sắp xếp đối với các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp theo quy định.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 95 Luật đất đai năm 2013, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định.

5. Đề nghị các đơn vị lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý sắp xếp lại, xử lý nhà đất chưa được xử lý, sắp xếp gửi cơ quan cấp trên tổng hợp theo quy định.

6. Đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát các dự án có nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý theo quy định; Chấm dứt tình trạng chậm lập, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; Chấn chỉnh rút kinh nghiệm và thực hiện thu hồi các khoản tạm ứng đã quá hạn, cụ thể:

- Đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng: Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, phê duyệt hoặc trình Tổng cục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thực hiện theo đúng quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trên 3 năm (dự án CCT huyện Sông Lô, CCT huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Cục Thuế tỉnh Gia Lai (CTMR), CCT Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

- Đối với kế hoạch vốn tạm ứng quá hạn chưa thu hồi: Chủ đầu tư cần khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh toán, thu hồi tạm ứng theo quy định, không để xảy ra thất thoát vốn của nhà nước.

- Với các dự án đang triển khai thi công: đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thi công; lập hồ sơ thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn ngay khi có khối lượng, không để tồn đọng chờ đến cuối năm mới thanh toán, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ theo quy định.

Các Chủ đầu tư thực hiện báo cáo quyết toán niên độ vốn NSNN theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công: Báo cáo phải đầy đủ thuyết minh chi tiết, đúng biểu mẫu quy định, biểu mẫu phải được đối chiếu, xác nhận của cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch. Thời hạn nộp báo cáo phải đảm bảo đúng hạn. Trong quá trình đối chiếu, nếu có sự chênh lệch, sai khác số liệu cần báo cáo ngay cho Tổng cục Thuế để có phương án xử lý kịp thời.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung yêu cầu nêu trên, báo cáo Tổng cục Thuế (qua Vụ Tài vụ Quản trị) trước ngày 20/03/2024 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: những kiến nghị đã thực hiện, kiến nghị đang thực hiện, kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên, bằng chứng, phô tô kèm theo chứng từ, tài liệu,...để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do).

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TVQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Chí Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.