Open navigation

Công văn 997/TCT-VP ngày 14/03/2024 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/TCT-VP

V/v báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I năm 2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Thực hiện Công văn số 233/VP-CCHC ngày 28/02/2024 của Văn phòng Bộ về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I năm 2024; Công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế về việc Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

I. Về Báo cáo Kiểm soát TTHC Quý I/2024

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I/2024 theo báo cáo mẫu biểu hướng dẫn tại Công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế.

Trong đó, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục lưu ý và bổ sung một số nội dung sau:

1. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1.1. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC (điểm 2a Mục I Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế):

Đề nghị các Cục Thuế báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC theo Phụ lục 1 Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP.

Lưu ý: Các Cục Thuế rà soát chỉ tiêu tại cột (4) Phụ lục 1 Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế để đảm bảo không bỏ sót hồ sơ (số từ kỳ trước chuyển qua).

1.2. Về tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (điểm 2b Mục I Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế)

Báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý PAKN theo Phụ lục 2 Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP.

Lưu ý: Các Cục Thuế rà soát chỉ tiêu cột (6) Phụ lục 2 Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP để đảm bảo không bỏ sót PAKN (từ kỳ trước).

1.3. Về tình hình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (điểm 2c Mục I Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế)

Báo cáo tình hình thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực của đơn vị còn hiệu lực và tình hình, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành. Và báo cáo đầy đủ số lượng hồ sơ TTHC phát sinh trên môi trường điện tử theo Phụ lục 3 (đã được sửa đổi, bổ sung) đính kèm Công văn số 2178/TCT-VP ngày 01/6/2023 của Tổng cục Thuế.

1.4. Về tình hình, kết quả triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (điểm 2d Mục I Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế)

Trong năm 2023, qua tổng hợp báo cáo kiểm soát TTHC, có một số Cục Thuế báo cáo nội dung về các TTHC theo cơ chế Một cửa liên thông tại điểm 2 Mục I Phụ lục 4 Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế báo cáo chi tiết “tên các TTHC”, “cấp thực hiện” và “quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa liên thông” và bổ sung vào báo cáo kiểm soát TTHC Quý I/2024 gửi Tổng cục Thuế.

2. Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế

2.1. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC (điểm 1 mục I Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP)

Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục được giao giải quyết TTHC báo cáo tình hình thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 1 Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP.

Lưu ý: Các Cục/Vụ/đơn vị rà soát chỉ tiêu tại cột (4) Phụ lục 1 Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP để đảm bảo không bỏ sót hồ sơ (số kỳ trước chuyển qua).

2.2. Về kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (điểm 1 mục I Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP)

Các Cục/Vụ/đơn vị được giao xử lý PAKN báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý PAKN phát sinh trong kỳ báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 2 Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP.

Lưu ý: Các Cục/Vụ/đơn vị rà soát chỉ tiêu tại cột (3) Phụ lục 2 Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP để đảm bảo không bỏ sót PAKN (kỳ trước chuyển qua).

2.3. Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (điểm 4 mục I Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP)

+ Báo cáo việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế còn hiệu lực và tình hình, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành (Vụ TTHT, Cục CNTT, VP báo cáo nội dung này theo Kế hoạch).

+ Báo cáo tình hình tích hợp dịch vụ công của đơn vị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cục CNTT, Văn phòng báo cáo nội dung này)

2.4. Về việc đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL, có TTHC và thực hiện đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL, thì thông tin tên văn bản, số lượng TTHC đã được đánh giá tác động và gửi về Văn phòng để tổng hợp, trình Tổng cục, báo cáo Bộ.

2.5. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục được giao thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC: Báo cáo tình hình thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC tại đơn vị theo quy định.

3. Về thời điểm chốt số liệu và thời hạn báo cáo

- Thời điểm chốt số liệu Quý I/2024: Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 14/3/2024.

- Thời hạn báo cáo:

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục gửi báo cáo về Tổng cục Thuế (qua Văn phòng) trước ngày 19/3/2024, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: ltpthao01@gdt.gov.vn (số máy lẻ: 6150) để tổng hợp, báo cáo Bộ theo quy định.

II. Về nội dung tuân thủ chế độ báo cáo và tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC

1. Về chế độ báo cáo

Qua tổng hợp báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2023, Tổng cục Thuế thấy tại các kỳ báo cáo quý vẫn còn một số Cục Thuế nộp báo cáo chậm. (Quý I - 11 Cục Thuế; Quý II - 05 Cục Thuế; Quý III - 09 Cục Thuế; Năm 2023 - 02 Cục Thuế).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng các Cục Thuế quan tâm, chấn chỉnh công tác báo cáo của đơn vị mình. Đảm bảo báo cáo đúng số lượng hồ sơ thủ tục phát sinh, đúng tình hình giải quyết, đúng thời hạn quy định.

2. Về tiếp nhận và giải quyết TTHC

Trong năm 2023, Tổng cục thấy, các Cục Thuế vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn, quá hạn là 39.052 hồ sơ (chiếm 0,2% so với tổng số hồ sơ giải quyết của toàn ngành). Trong đó, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn, quá hạn chủ yếu tập trung ở hồ sơ hoàn thuế (năm 2022 là 13,790 hồ sơ; năm 2023 là 15,324 hồ sơ; tăng 11.12%).

Một số Cục Thuế phát sinh nhiều hồ sơ giải quyết trễ hạn, quá hạn như: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (6.899 hồ sơ), Cục Thuế tỉnh Bến Tre (2.043 hồ sơ), Cục Thuế tỉnh Bình Dương (10.831 hồ sơ), Cục Thuế tỉnh Bình Phước (857 hồ sơ), Cục Thuế TP Cần Thơ (481 hồ sơ), Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk (583 hồ sơ), Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (9.191 hồ sơ), Cục Thuế tỉnh Hà Giang (948 hồ sơ), Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (475 hồ sơ), Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi (1.314 hồ sơ), Cục Thuế tỉnh Tây Ninh (485 hồ sơ), Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (776 hồ sơ),... Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tăng cường chỉ đạo sát sao việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo đúng thời hạn theo quy định.

Trong thời gian tới, nếu vẫn còn tình trạng báo cáo chậm và giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn, quá hạn, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục.

Tổng cục Thuế thông báo đến các Cục Thuế, các Cục/Vụ/đơn vị biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
 - Lưu: VT, VP (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.