Open navigation

Công văn 388/LĐTBXH-CNTT ngày 22/01/2024 Tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/LĐTBXH-CNTT

V/v tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024 

 Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06[1]; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ[2]; Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội[3], Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố trực thuộc chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường tổ chức chi trả trợ cấp an sinh xã hội (ASXH) đến các đối tượng hưởng chính sách của tháng 01, tháng 02 và trợ cấp Tết Nguyên đán qua tài khoản của đối tượng thụ hưởng hoặc người được ủy quyền đã có tài khoản, đảm bảo hoàn thành trước ngày 03/02/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/01/2024. Đồng thời tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản đến các đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong các tháng tiếp theo.

2. Đối với đối tượng hưởng chính sách ASXH chưa có tài khoản, đề nghị tiếp tục vận động, tuyên truyền, hỗ trợ để các đối tượng hưởng chính sách ASXH mở tài khoản phục vụ công tác nhận trợ cấp ASXH. Phấn đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và hết năm 2024 tất cả các đối tượng hưởng chính sách ASXH đủ điều kiện được mở tài khoản và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản (bao gồm người được ủy quyền nhận thay qua tài khoản), tỷ lệ đối tượng hưởng chính sách ASXH có tài khoản đạt tối thiểu 30% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý. Trường hợp đối tượng hưởng chính sách ASXH không đủ điều kiện mở tài khoản theo quy định và không có người ủy quyền nhận thay thì thực hiện chi trả trực tiếp qua tổ chức dịch vụ chi trả hoặc phương thức khác theo quy định.

3. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình thực hiện chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/02/2024 và báo cáo kết quả triển khai hàng tháng về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 của tháng chi trả.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đ/c Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó TT Tổ Công tác Đề án 06/CP (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để ph/hợp chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (C06);
- Ngân hàng NNVN;
- Cục BTXH, Cục NCC; Vụ KHTC;
- Sở LĐTBXH các tỉnh,TP;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Bá Hoan

 

 


[1] Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ngày 21/12/2023

[2] Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

[3] Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.