Open navigation

Công văn 918/TCHQ-TXNK ngày 06/03/2024 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Thiên Hà Xanh.
(số 12, ngõ S Lương Đình Của, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội)
- Công ty TNHH Thiết bị điện cơ khí HQ;
(số 6, ngõ 84 Đàm Quang Trung, Q.Long Biên, TP.Hà Nội);
- Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam.
(Tòa nhà Viettel, 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM)

Trả lời công văn số 170124-CV ngày 22/1/2024 của Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Thiên Hà Xanh, số 2901/2024-01 ngày 29/1/2024 của Công ty TNHH Thiết bị điện cơ khí HQ, số 01-SVC/2024/MEVN ngày 22/1/2024 của Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Để hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6735/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2023 hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị thực hiện (bản chụp gửi kèm).

Đề nghị các Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP và công văn số 6735/TCHQ-TXNK để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Thiên Hà Xanh, Công ty TNHH Thiết bị điện cơ khí HQ, Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.