Open navigation

Công văn 963/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2024 Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu giao gia công lại

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 963/TCHQ-TXNK

V/v hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu giao gia công lại

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

 Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK May Anh Vũ.
(T dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

Tng cục Hải quan nhận được công văn số 01-HD/2024 ngày 27/02/2024 của Công ty Công ty cổ phần XNK May Anh Vũ đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu giao gia công lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đ sản xuất hàng hóa xuất khu được miễn thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 được sa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 quy định: “Hàng hóa nhập khu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 16 luật Thuế Xuất nhập khẩu, bao gồm: a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì đ đóng gói sn phm xuất khu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyn hóa thành hàng hóa; b) Sn phm hoàn chnh nhập khẩu để đóng gói, dán nhãn hoặc gn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đng bộ với sn phm xuất khẩu...”;

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 được sa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 quy định một trong những cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế: “Người nộp thuế nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại khoản Điều này giao toàn bộ hàng hóa đã nhập khu cho tổ chức thuộc sở hữu trên 50% vn điều lệ hoặc tng số cổ phần phổ thông của người nộp thuế sản xuất, gia công sản phẩm sau đó nhận lại sản phm đề xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khu giao sản xuất, gia công (bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận sản xuất thuê đơn vị khác sản xuất, gia công lại một hoặc một số công đoạn của sản phẩm xut khu). Tổ chức nhận sản xuất gia công sản phẩm phải có quyền sở hữu hoặc quyn sử dụng cơ sở sản xuất, gia công, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất trên lãnh th Việt Nam. Người nộp thuế phải thực hiện thông báo cơ sở sản xuất, gia công của tổ chức nhận sản xuất, gia công, cơ sở sản xuất, gia công lại của đơn vị nhận sản xuất, gia công lại, hợp đồng sản xuất, gia công lại cho cơ quan hi quan theo quy định của pháp luật hi quan. Trường hợp người nộp thuế thông báo cơ sở sản xuất, gia công lại của đơn vị nhận sản xuất, gia công lại, hợp đồng sản xuất, gia công lại không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hải quan thì ch bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định.

Người nộp thuế phải nộp thêm các chứng từ sau cho cơ quan hải quan tại thời điểm thông báo cơ sở sản xuất của tổ chức nhận sản xuất, gia công lại:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Báo cáo tài chính đã được kim toán tại thời điểm gần nhất của tổ chức nhận sản xuất và của người nộp thuế: 01 bn sao có chứng thực;

Điều lệ về tổ chức hoạt động của tổ chức nhận sản xuất và của người nộp thuế: 01 bn sao có chng thực;

S cổ đông của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần hoặc S đăng ký thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của tổ chức nhận sản xuất và của người nộp thuế; 01 bản sao có chứng thực”.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính Phủ.

Đề nghị Công ty Cổ phần XNK may Anh Vũ căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với thực tế hoạt động sản xuất, gia công hàng hóa của doanh nghiệp đ thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan đ được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần XNK May Anh Vũ để biết./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.