Open navigation

Công văn 967/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2024 Thuế giá trị gia tăng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Nhôm Minh Dũng.

(Thửa đt số 11, tờ bản đồ 50, Cụm Công nghiệp Dốc Sặt, Phường Trang Hạ, Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0503-CVMD2024 của Công ty TNHH Nhôm Minh Dũng đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng nhôm phế liệu. Về vấn đề này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ, chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sn phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP. Mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ đ tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hàng hóa tại công văn số 0503-CVMD2024 được xác định là kim loại, sản phẩm kim loại đúc sẵn thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, áp dụng mức thuế suất là 10%.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định 94/2023/NĐ-CP để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Công ty TNHH Nhôm Minh Dũng biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCT Hoàng Việt Cường (đ
 b/cáo);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.