Open navigation

Công văn 1136/TB-BLĐTBXH ngày 21/03/2024 Tình hình tai nạn lao động năm 2023

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1136/TB-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

 THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM 2023

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2023 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động năm 2024.

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, năm 2023 trên toàn quốc đã xảy ra 7.394 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) (giảm 324 vụ, tương ứng với 4,2% so với năm 2022) làm 7.553 người bị nạn (giảm 370 người, tương ứng với 4,7% so với năm 2022) (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động), trong đó:

- Số vụ TNLĐ chết người: 662 vụ, giảm 58 vụ tương ứng 8,06% so với năm 2022 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 503 vụ, giảm 65 vụ tương ứng với 11,44% so với năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 159 vụ, tăng 07 vụ tương ứng với 4,60% so với năm 2022);

- Số người chết vì TNLĐ: 699 người, giảm 55 người tương ứng 7,29% so với năm 2022 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 530 người, giảm 65 người tương ứng với 10,92% so với năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 169 người, tăng 10 người tương ứng với 6,3% so với năm 2022);

- Số người bị thương nặng: 1.720 người, tăng 73 người tương ứng với 4,43% so với năm 2022 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 1.547 người, tăng 81 người tương ứng với 5,52% so với năm 2022; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 173 người, giảm 08 người tương ứng với 4,42%) so với năm 2022).

* Tình hình TNLĐ năm 2023, trong khu vực có quan hệ lao động giảm về số người chết và số vụ TNLĐ chết người; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tăng về số người chết và số vụ TNLĐ chết người so với năm 2022.

(Chi tiết tại Phụ lục I).

Những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất trong năm 2023 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai.

Phần I

TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Số vụ tai nạn lao động

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, năm 2023 trên toàn quốc đã xảy ra 6.879 vụ TNLĐ làm 7.006 người bị nạn, trong đó:

- Số vụ TNLĐ chết người: 503 vụ;

- Số người chết: 530 người;

- Số người bị thương nặng: 1.547 người;

(Chi tiết tại Phụ lục II).

Những địa phương có nhiều người chết vì TNLĐ trong khu vực có quan hệ lao động như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Ninh.

2. So sánh tình hình TNLĐ năm 2023 với năm 2022

Qua các số liệu thống kê về tình hình TNLĐ năm 2023 so với năm 2022 cụ thể như sau:

TT

Chỉ tiêu thống kê

năm 2022

năm 2023

Tăng (+) /giảm(-)

1

Số vụ

7.187

6.879

-308(-4,29%)

2

Số nạn nhân

7.366

7.006

-360(-4,89%)

3

Số vụ có người chết

568

503

-65(-11,44%)

4

Số người chết

595

530

-65(-10,92%)

5

Số người bị thương nặng

1.466

1.547

+81 (+5,53%)

Bảng 1: So sánh tình hình TNLĐ năm 2023 và năm 2022 khu vực có quan hệ lao động.

3. Một số vụ TNLĐ nghiêm trọng, xử lý trách nhiệm đối với vụ TNLĐ xảy ra trong năm 2023

- Điển hình một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (làm chết người và bị thương nhiều người) tại các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Bình Định xảy ra trong các lĩnh vực xây dựng, điện, cơ khí, khai thác khoáng sản.

- Ngoài một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đang trong quá trình điều tra, năm 2023 các địa phương báo cáo có 10 vụ TNLĐ đề nghị khởi tố, 09 vụ đã có Quyết định khởi tố của cơ quan Cảnh sát điều tra.

(Chi tiết tại Phụ lục III).

4. Tình hình tai nạn lao động trong lĩnh vực đặc thù

- Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng năm 2023, xảy ra 27 vụ tai nạn lao động (09 vụ có người chết) làm 33 người bị nạn (09 người chết, 24 người bị thương);

- Theo báo cáo của Bộ Công an năm 2023, xảy ra 47 vụ tai nạn lao động (02 vụ có người chết, 04 vụ có từ 02 người bị nạn trở lên) làm 59 người bị nạn (12 người chết, 08 người bị thương nặng);

- Theo báo cáo của Bộ Công Thương năm 2023, không xảy ra tai nạn lao động đối với lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí (trên bờ);

- Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải năm 2023, xảy ra 08 vụ tai nạn lao động (06 vụ có người chết, 03 vụ có từ 02 người bị nạn trở lên) làm 32 người bị nạn (09 người chết, 09 người bị thương nặng);

- các Bộ: Y tế, Khoa học và Công nghệ chưa có báo cáo tai nạn lao động trong lĩnh vực đặc thù.

II. PHÂN TÍCH CÁC VỤ TNLĐ TỪ CÁC BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Phân tích từ các biên bản điều tra tai nạn lao động chết người nhận được, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có một số đánh giá như sau:

1. Tình hình tai nạn lao động chết người theo loại hình cơ sở sản xuất

- Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 37,74% số vụ tai nạn chết người và 38,53% số người chết;

- Loại hình công ty cổ phần chiếm 31,64% số vụ tai nạn chết người và 30,55% số người chết;

- Loại hình doanh nghiệp nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp chiếm 27,75% số vụ tai nạn chết người và 27,40% số người chết;

- Loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chiếm 3,87% số vụ tai nạn và 3,52% số người chết.

2. Những lĩnh vực sản xuất kinh doanh xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người

- Lĩnh vực xây dựng chiếm 18,27% tổng số vụ và 20,03% tổng số người chết;

- Lĩnh vực khai thác mỏ, khai thác khoáng sản chiếm 16,14% tổng số vụ tai nạn và 17,8% tổng số người chết;

- Lĩnh vực cơ khí, luyện kim chiếm 11,78% tổng số vụ và 10,77% tổng số người chết;

- Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 9,56% tổng số vụ và 9,09% tổng số người chết;

- Lĩnh vực dệt may, da giầy chiếm 7,18% tổng số vụ và 7,88% tổng số người chết;

- Lĩnh vực dịch vụ chiếm 4,5% tổng số vụ và 4,22% tổng số người chết.

3. Các yếu tố chấn thương chủ yếu làm chết người nhiều nhất

- Tai nạn giao thông chiếm 31,64% tổng số vụ và 29,81% tổng số người chết;

- Ngã từ trên cao, rơi chiếm 17,92% tổng số vụ và 16,8% tổng số người chết;

- Máy, thiết bị cán, kẹp, cuốn chiếm 17,32% tổng số vụ và 16,41% tổng số người chết;

- Điện giật chiếm 11,01% tổng số vụ và 10,47% tổng số người chết;

- Đổ sập chiếm 8.21% tổng số vụ và 9,57% tổng số người chết.

4. Các nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai nạn lao động chết người

* Nguyên nhân do người sử dụng lao động chiếm 46,05% tổng số vụ và 44.37% tổng số người chết, cụ thể:

- Do tổ chức lao động và điều kiện lao động chiếm 19,27% tổng số vụ và 18,57% tổng số người chết;

- Người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn chiếm 10,58% tổng số vụ và 9,35% tổng số người chết;

- Người sử dụng lao động không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện an toàn lao động chưa đầy đủ cho người lao động chiếm 7,43% tổng số vụ và 6,52% tổng số người chết;

- Thiết bị không đảm bảo an toàn lao động chiếm 5,33% tổng số vụ và 6,32% tổng số người chết;

- Người sử dụng lao động không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không bảo đảm chiếm 3,44% tổng số vụ và 3,61% tổng số người chết.

* Nguyên nhân người lao động vi phạm quy trình quy chuẩn an toàn lao động chiếm 15,85% tổng số số vụ và 16,30% tổng số người chết.

* Còn lại 38,1% tổng số vụ tai nạn lao động với 39,33% tổng số người chết, xảy ra do các nguyên nhân khác như: tai nạn giao thông, nguyên nhân TNLĐ do người khác gây ra, khách quan khó tránh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TNLĐ VÀ VIỆC ĐIỀU TRA, BÁO CÁO TNLĐ XẢY RA TRONG KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1. Tình hình TNLĐ năm 2023 so với năm 2022

Trong năm 2023, trong khu vực có quan hệ lao động số vụ TNLĐ giảm, tổng số nạn nhân giảm, số vụ có người chết giảm, số người chết giảm, số người bị thương nặng tăng (Chi tiết tại Bảng 1 nêu trên).

2. Tình hình điều tra tai nạn lao động

Đa số các vụ TNLĐ đã được khai báo và điều tra đúng quy định. Tuy nhiên, một số địa phương còn chậm gửi biên bản điều tra về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; số biên bản nhận được chiếm 35,3 % tổng số vụ TNLĐ chết người tăng 7,5% so với năm 2022.

3. Chất lượng báo cáo tai nạn lao động năm 2023

- Trong năm 2023, 63/63 địa phương đã thực hiện việc báo cáo tình hình TNLĐ theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. Một số địa phương báo cáo chậm: Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Tây Ninh, Gia Lai.

- Tỷ lệ báo cáo của các doanh nghiệp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn thấp. Trong năm 2023, có khoảng 7,52% doanh nghiệp báo cáo về tình hình TNLĐ. Số doanh nghiệp chấp hành báo cáo tình hình TNLĐ chưa đầy đủ. Do vậy, việc tổng hợp, đánh giá tình hình TNLĐ trên toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn.

4. Thiệt hại về vật chất

Theo số liệu báo cáo sơ bộ của các địa phương, thiệt hại về vật chất do TNLĐ xảy ra năm 2023 như sau: chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương,... là trên 16.357 tỷ đồng (tăng khoảng 2.240 tỷ đồng so với năm 2022); thiệt hại về tài sản trên 722 tỷ đồng (tăng khoảng 454 tỷ đồng so với năm 2022); tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động là trên 149.770 ngày (tăng khoảng 6.302 ngày so với năm 2022).

Phần II

TÌNH HÌNH TNLĐ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

I. TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc đã xảy ra 515 vụ TNLĐ làm 547 người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động bị nạn trong đó:

- Số vụ TNLĐ chết người: 159 vụ;

- Số người chết: 169 người;

- Số người bị thương nặng: 173 người;

(Chi tiết tại Phụ lục IV).

Các địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2023 như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Gia Lai, Quảng Ninh, Quảng Nam.

Theo số liệu thống kê về tình hình TNLĐ năm 2023 so với năm 2022, như sau:

TT

Chỉ tiêu thống kê

năm 2022

năm 2023

Tăng (+) /giảm(-)

1

Số vụ

531

515

-16(-3,01%)

2

Số nạn nhân

557

547

-10 (-1,8%)

3

Số vụ có người chết

152

159

+07 (+4,61%)

4

Số người chết

159

169

+10 (+6,3%)

5

Số người bị thương nặng

181

173

-08(-4,42%)

Bảng 2: So sánh tình hình TNLĐ năm 2023 và năm 2022 khu vực không có quan hệ lao động.

II. TÌNH HÌNH ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO NĂM 2023

Trong năm 2023, công tác điều tra TNLĐ đối với khu vực không có hợp đồng lao động chưa được triển khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. Việc lập biên bản ghi nhận TNLĐ đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động của Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai còn rất hạn chế.

Đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo thống kê TNLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; trong đó có 43 địa phương báo cáo có xảy ra TNLĐ, 20 địa phương báo cáo không xảy ra TNLĐ (chi tiết tại Phụ lục IV).

Phần III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN NĂM 2024

Căn cứ vào tình hình và nguyên nhân xảy ra TNLĐ trong năm 2023, để chủ động phòng ngừa và hạn chế TNLĐ trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức, người sử dụng lao động, người lao động quan tâm triển khai thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

1. Các bộ, ngành chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng như: Xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác mỏ, khoáng sản đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại, thiết bị nâng, thang máy,...

2. Bộ Y tế tăng cường triển khai hướng dẫn và đôn đốc việc thống kê TNLĐ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo khoản 4 Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Điều 25 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp theo đúng quy định; tăng cường, kiểm tra, chấn chỉnh việc quan trắc môi trường lao động.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng, chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; thực hiện báo cáo TNLĐ theo Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;

- Tăng cường tổ chức điều tra TNLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;

- Tăng cường triển khai công tác phòng ngừa TNLĐ với sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tổ chức, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thống kê, báo cáo TNLĐ đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động; lập biên bản ghi nhận TNLĐ đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động.

4. Các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa TNLĐ; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động.

5. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền vận động người sử dụng lao động quan tâm, chú ý việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động cho các hội viên.

6. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các hội nghề nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động, hội viên chấp hành tốt các nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất TNLĐ, đảm bảo an toàn, sức khoẻ và tính mạng cho người lao động./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- TW Hội Nông dân Việt Nam;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Bộ;
- Trung tâm công nghệ thông tin (để đăng tải);
 - Lưu: VT, Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Văn ThanhPHỤ LỤC I

TÌNH HÌNH TNLĐ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 BAO GỒM KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ KHU VỰC NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông báo số 1136/TB-BLĐTBXH ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Địa phương

Số vụ

Số người bị nạn

Số vụ chết người

Số người chết

Số người bị thương nặng

1

TP. Hồ Chí Minh

717

729

57

58

100

2

Hà Nội

296

300

51

53

67

3

Quảng Ninh

599

610

27

36

361

4

Bình Dương

944

966

27

28

128

5

Đồng Nai

912

932

27

28

211

6

Hà Tĩnh

23

26

20

20

6

7

Quảng Bình

67

73

18

18

8

8

Bình Định

93

95

17

18

9

9

Gia Lai

49

53

16

20

12

10

Bà Rịa - Vũng Tàu

246

247

16

16

46

11

Tây Ninh

157

159

15

15

38

12

Quảng Ngãi

177

187

14

15

52

13

Hải Dương

154

156

14

15

42

14

Hải Phòng

186

187

13

14

35

15

Lào Cai

27

36

13

14

13

16

Thái Bình

67

82

12

14

13

17

Ninh Bình

96

100

11

13

14

18

Quảng Nam

347

347

11

11

81

19

Hưng Yên

106

106

11

11

17

20

Phú Thọ

88

88

11

11

24

21

Bình Phước

87

87

11

11

1

22

Hà Nam

41

42

11

11

6

23

Thanh Hóa

25

25

11

11

0

24

Yên Bái

15

15

11

11

4

25

Thái Nguyên

137

137

10

10

29

26

Phú Yên

49

51

10

10

9

27

Lạng Sơn

25

25

10

10

14

28

Hòa Bình

10

10

10

10

0

29

Nam Định

120

121

9

9

18

30

An Giang

111

111

9

9

2

31

Đồng Tháp

11

11

9

9

2

32

Kon Tum

8

11

8

10

1

33

Tuyên Quang

87

87

8

8

36

34

Khánh Hòa

40

40

8

8

14

35

Bạc Liêu

20

20

8

8

7

36

Lâm Đồng

8

10

8

8

2

37

Bắc Giang

169

169

7

7

33

38

Trà Vinh

15

15

7

7

2

39

Ninh Thuận

10

11

7

7

3

40

Nghệ An

16

20

6

10

4

41

Bình Thuận

6

9

6

9

0

42

Tiền Giang

173

175

6

6

54

43

Điện Biên

16

16

6

6

7

44

Cà Mau

10

10

6

6

2

45

Đà Nẵng

51

51

5

6

33

46

Bắc Kạn

22

22

5

5

5

47

Cần Thơ

128

128

4

4

0

48

Thừa Thiên Huế

128

128

4

4

0

49

Kiên Giang

34

36

4

4

15

50

Long An

26

26

4

4

22

51

Bến Tre

24

24

4

4

4

52

Cao Bằng

8

9

4

4

3

53

Đắk Nông

8

8

4

4

0

54

Bắc Ninh

128

129

3

3

36

55

Vĩnh Phúc

51

53

3

3

15

56

Lai Châu

3

3

3

3

0

57

Hậu Giang

56

57

2

2

12

58

Hà Giang

14

17

2

2

15

59

Sóc Trăng

5

5

2

2

0

60

Đắk Lắk

4

4

2

2

2

61

Sơn La

3

4

0

2

2

62

Vĩnh Long

101

102

1

1

8

63

Quảng Trị

40

40

1

1

21PHỤ LỤC II

TÌNH HÌNH TNLĐ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông báo số 1136/TB-BLĐTBXH ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Địa phương

Số vụ

Số người bị nạn

Số vụ chết người

Số người chết

Số người bị thương nặng

1

TP. Hồ Chí Minh

703

713

44

44

98

2

Bình Dương

944

966

27

28

128

3

Hà Nội

117

119

25

27

35

4

Đồng Nai

910

930

25

26

211

5

Hà Tĩnh

22

25

19

19

6

6

Quảng Ninh

590

599

18

25

361

7

Bình Định

92

94

16

17

9

8

Bà Rịa - Vũng Tàu

246

247

16

16

46

9

Quảng Ngãi

177

187

14

15

52

10

Quảng Bình

62

63

13

13

8

11

Hải Phòng

185

186

12

13

35

12

Tây Ninh

154

156

12

12

38

13

Phú Thọ

88

88

11

11

24

14

Hà Nam

41

42

11

11

6

15

Yên Bái

15

15

11

11

4

16

Hải Dương

145

146

9

9

38

17

Nam Định

120

121

9

9

18

18

Bình Phước

84

84

9

9

0

19

Ninh Bình

93

95

8

9

13

20

Hưng Yên

92

92

8

8

6

21

Tuyên Quang

87

87

8

8

36

22

Khánh Hòa

40

40

8

8

14

23

Hòa Bình

8

8

8

8

0

24

Lào Cai

21

30

7

8

13

25

Kon Tum

7

9

7

8

1

26

Thái Nguyên

125

125

7

7

29

27

Thái Bình

57

61

7

7

6

28

Thanh Hóa

7

7

7

7

0

29

Bình Thuận

6

9

6

9

0

30

Tiền Giang

172

174

6

6

53

31

Ninh Thuận

9

10

6

6

3

32

Cà Mau

9

9

6

6

2

33

Đồng Tháp

8

8

6

6

2

34

Lâm Đồng

6

7

6

6

1

35

Lạng Sơn

6

6

6

6

0

36

Nghệ An

15

19

5

9

4

37

Gia Lai

13

16

5

7

3

38

Đà Nẵng

51

51

5

6

33

39

Quảng Nam

289

289

5

5

29

40

Bắc Giang

155

155

5

5

29

41

An Giang

106

106

5

5

1

42

Bắc Kạn

6

6

5

5

1

43

Cần Thơ

128

128

4

4

0

44

Thừa Thiên Huế

128

128

4

4

0

45

Long An

26

26

4

4

22

46

Bến Tre

24

24

4

4

4

47

Điện Biên

4

4

4

4

0

48

Vĩnh Phúc

51

53

3

3

15

49

Đắk Nông

7

7

3

3

0

50

Trà Vinh

5

5

3

3

2

51

Cao Bằng

5

5

3

3

1

52

Lai Châu

3

3

3

3

0

53

Bắc Ninh

127

128

2

2

36

54

Hậu Giang

56

57

2

2

12

55

Sóc Trăng

5

5

2

2

0

56

Sơn La

3

4

2

2

2

57

Đắk Lắk

2

2

2

2

0

58

Quảng Trị

38

38

1

1

19

59

Phú Yên

36

38

1

1

5

60

Kiên Giang

31

33

1

1

15

61

Hà Giang

10

10

1

1

9

62

Bạc Liêu

7

7

1

1

1

63

Vĩnh Long

100

101

0

0

8PHỤ LỤC III

MỘT SỐ VỤ TNLĐ NGHIÊM TRỌNG; SỐ VỤ TNLĐ CHUYỂN HỒ SƠ CHO CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ, SỐ VỤ ĐÃ KHỞI TỐ
(Kèm theo Thông báo số 1136/TB-BLĐTBXH ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. MỘT SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG XẢY RA TRONG NĂM 2023

1. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 02/02/2023, tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard (Quảng Ninh), hậu quả làm 04 người chết; 04 người bị thương là công nhân của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard khi đang thực hiện công việc được giao: cắt, sửa chữa cầu thang xoắn đứng xuống hầm số 5 của tàu ORIENTAL GLORY thì xảy ra cháy, nổ tại khoang hàng số 5.

2. Vụ TNLĐ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 25/5/2023, tại Công trình nhà ở kết hợp dịch vụ kinh doanh ẩm thực; địa chỉ: 34-36 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng do sập dầm sàn ban công khi thi công xây dựng công trình, hậu quả làm 05 người bị nạn (02 người chết, 03 người bị thương) là công nhân của nhà thầu thi công (Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và thiết kế xây dựng Minh Phát Phú).

3. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 27/5/2023 tại Xưởng mộc của gia đình ông Kiều Duy Nghiệp, địa chỉ: Thôn 3, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, hậu quả làm 02 người chết, 01 người bị thương nặng do cháy, nổ.

4. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 20/6/2023, tại khoảng cột 01 đến 02 nhánh rẽ trạm biến áp Thạch Hà 2 lộ đường dây 476E18.1 thuộc địa bàn thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, hậu quả làm chết 01 người, 02 người bị thương là công nhân của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Đại Phát bị bỏng do vi phạm hành lang an toàn lưới điện (phóng điện).

5. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 25/7/2023 tại công trình xây dựng nhà ở có địa chỉ tại số 17/1 Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội, hậu quả làm 01 người chết, 01 người bị thương nặng do sập giàn giáo.

6. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 29/7/2023 tại Công trình xây dựng tòa nhà The Charm thuộc dự án công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại, nhà ở (có kết hợp bãi đỗ xe khu vực), cây xanh, nhà ở thấp tầng, trường mầm non; địa chỉ: Ô đất TTDV 03 thuộc khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội do Công ty Công ty Cổ phần xây dựng Viethouse Hà Nội là đơn vị thi công, hậu quả làm 01 người chết, 01 người bị thương nặng do sập sàn thao tác.

7. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 26/8/2023, tại lò thượng VC3, Phân xưởng Khai thác 3, Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin thuộc Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam, nguyên nhân do bục nước trong khai thác than hầm lò làm 04 người bị tử vong.

8. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 28/8/2023, tại Công ty cổ phần Thiên Phúc; địa chỉ: Lô 4 CCN Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hậu quả làm 01 người chết, 01 người bị thương do nổ bình oxy (lỏng).

9. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 07/11/2023 tại Xưởng sản xuất của Công ty TNHH cơ điện lạnh Tùng Nga; địa chỉ: 250 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, hậu quả làm 01 người chết, 01 người bị thương nặng do cháy, nổ.

10. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 08/11/2023, tại Công trình di dời hệ thống điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam tại thôn Bình Tân Tây, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, hậu quả làm chết 02 người của Công ty TNHH Thuận Hưng do sạt lở đất.

11. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 29/11/2023, tại Công ty cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh; địa chỉ: Cụm Công nghiệp Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội, hậu quả làm 01 người chết, 03 người bị thương nặng do cháy.

12. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 12/12/2023, tại Công trình xây dựng Nhà ở riêng lẻ; địa chỉ: Số 793/58/1 Trần Xuân Soạn, Khu phố 4, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH Hồn sắt Việt phụ trách thi công phần sắt, hậu quả làm 03 người chết do bị ngã cao. Vụ TNLĐ đã kiến nghị khởi tố trực tiếp theo Văn bản số 29889/SLĐTBXH-TTr ngày 28/12/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 21/12/2023, tại moong khai thác than lộ thiên mức -290, Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin thuộc Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam, nguyên nhân do bùn, đất sạt lở làm 02 người bị tử vong, 06 người bị thương.

II. SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG CHUYỂN HỒ SƠ CHO CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ TRONG NĂM 2023

1. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 19/10/2022, tại Công trình xây dựng nhà phố liền kề, địa chỉ: 75 đường B4, Khu đô thị SaLa, phường An Lợi Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh do Thầu tư nhân Đặng Văn Luân thi công, hậu quả làm 01 người chết do vật đè. Kết luận TNLĐ ngày 05/01/2023, kiến nghị khởi tố.

2. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 26/8/2022, tại Công trình Nhà ở liền kề, địa chỉ: Số 19 Nguyễn Nghiêm, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; do Công ty TNHH Xây dựng Minh Khoa thi công (địa chỉ trụ sở: Số 61/607 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), hậu quả làm 02 người chết và 01 người bị thương do ngã cao. Kết luận TNLĐ ngày 16/01/2023, kiến nghị khởi tố.

3. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 16/9/2022, tại Công trình xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng, địa chỉ: số 85/20 - 85/22, Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; do Công ty TNHH Xây dựng Gia Thiện Arch thi công (trụ sở tại: số 92/20/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), hậu quả làm 01 người chết do ngã cao. Kết luận TNLĐ ngày 09/3/2023, kiến nghị khởi tố.

4. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 14/10/2022, tại Công trình xây dựng nhà dân, địa chỉ: 1333/34/2/6 đường Lê Thị Chợ, khu phố 4, phường Phú Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; do Công ty TNHH Thiết kế Thi công Minh Construction thi công (trụ sở tại: Số 264F Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), hậu quả làm 01 người chết do ngã cao. Kết luận TNLĐ ngày 16/3/2023, kiến nghị khởi tố.

5. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 03/11/2022, tại Công trình xây dựng nhà dân thuộc Lô I-56 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng TTT Tiến Đạt thi công (trụ sở tại: số 419/43/10C đường Lê Văn Lương, Ấp 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh), hậu quả làm 01 người chết do sập cần bơm bê tông. Kết luận TNLĐ ngày 24/3/2023, kiến nghị khởi tố.

6. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 28/3/2023, tại Gara sửa chữa ô tô Trần Quốc Vương (địa chỉ: số 790 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) do Tư nhân Trần Quốc Vương làm chủ (nơi thường trú: thôn Hòa Phú, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), hậu quả làm 01 người chết do vật đè. Kết luận TNLĐ ngày 19/6/2023, kiến nghị khởi tố.

7. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 15/3/2023, tại Khu vực thang nâng hàng của Trường Mầm non 14 (địa chỉ: Số 958 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) do Trường Mầm non 14 quản lý (nơi thường trú: Số 958 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), hậu quả làm 01 người chết do ngã cao trong giếng thang nâng hàng. Kết luận TNLĐ ngày 29/6/2023, kiến nghị khởi tố.

8. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 07/4/2023, tại Xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Móc áo Duy Phát; địa chỉ: số 2, Đường số 14, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Móc áo Duy Phát phụ trách sản xuất, hậu quả làm 01 người chết do sự cố thiết bị (kẹt thang nâng hàng). Kết luận TNLĐ ngày 18/8/2023, kiến nghị khởi tố.

9. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 24/6/2023, tại Công trình sửa chữa, cải tạo lại Văn phòng của Công ty TNHH Công nghiệp Xanh Á Châu; địa chỉ: số 427 đường Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, do Thầu tư nhân Châu Ngọc Dân (nơi thường trú: Ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) phụ trách thi công, hậu quả làm 01 người chết do điện giật. Kết luận TNLĐ ngày 07/9/2023, kiến nghị khởi tố.

10. Vụ TNLĐ xảy ra ngày 26/7/2023, tại hố ga thoát nước trước nhà số 3A 23/3 Trần Văn Giàu, Ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách thi công, hậu quả làm 01 người chết và 04 người bị thương do bị ngạt khí. Kết luận TNLĐ ngày 30/11/2023, kiến nghị khởi tố.

III. SỐ VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG ĐÃ KHỞI TỐ TRONG NĂM 2023

1. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38/QĐ-ĐTTH ngày 15/02/2023 “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, vụ TNLĐ xảy ra ngày 07/01/2023 tại công trình xây dựng cầu Sông Ông Đốc; địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, hậu quả là 01 người chết, công nhân của Công ty TNHH Tuấn Hiền, địa chỉ tại Vĩnh Long thi công.

2. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 54/QĐ-ĐTTH ngày 12/3/2023 “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 16 giờ 25 phút ngày 29/8/2022 tại Tổ hoàn thiện kết cấu thép - Xưởng 1 của Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD Đồng Nai, địa chỉ: Lô F, KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai làm chết ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1978 là người lao động của Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD Đồng Nai. Quyết định khởi tố bị can số 67/QĐ-ĐTTH ngày 12/3/2023 khởi tố bị can Nguyễn Đăng Khôi về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” quy định tại khoản 1 Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015. Kết luận điều tra tai nạn lao động vào ngày 12/6/2023.

3. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định khởi tố bị can số 256/QĐ-ĐTTH ngày 05/11/2022 khởi tố bị can Dương Huỳnh Duy về tội vô ý làm chết người do quy phạm quy tắc nghề nghiệp, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 31/8/2022 tại Xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa Hưng, địa chỉ: Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai làm chết ông Lê Văn Thành, sinh năm 1994 là người lao động của Công ty Cổ phần Nhiệt Năng Việt, địa chỉ: Số 222C, đường Linh Trung, khu phố 1, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận điều tra tai nạn lao động vào ngày 19/6/2023.

4. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định khởi tố bị can số 22/QĐ-ĐTTH ngày 16/01/2023 “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo quy định tại khoản 1 Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015 truy tố bị can Phạm Thị Kim Loan, sinh năm 1989 đối với vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 7 giờ 00 phút ngày 15/8/2022 tại Hộ kinh doanh Phạm Văn Lam, địa chỉ: Tổ 20, đường Trần Nhân Tông, khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai làm chết ông Phạm Thanh Bình, sinh năm 1999 là người lao động của Hộ kinh doanh Phạm Văn Lam. Kết luận điều tra tai nạn lao động vào ngày 23/3/2023.

5. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 48/QĐ-VPCQCSĐT ngày 31/3/2023 “Vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”; Quyết định khởi tố bị can số 323/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/8/2023 khởi tố bị can đối với ông Hồ Văn Thắng “tội vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động” liên quan đến vụ TNLĐ chết người xảy ra ngày 02/02/2023, tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.

6. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 108/QĐ-CSĐT ngày 25/7/2023 khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động”; Quyết định khởi tố bị can số 235/QĐ-CSĐT ngày 27/9/2023 đối với ông Mai Thanh Dậu, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty TNHH Tuấn Tú Phú Thọ “tội vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động” liên quan đến vụ TNLĐ chết người xảy ra ngày 23/5/2023 tại Công trình xây dựng trụ sở làm việc của Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

7. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 99/QĐ-CSĐT ngày 11/7/2023 khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động”; Quyết định khởi tố bị can số 261/QĐ-CSĐT ngày 01/11/2023 đối với ông Hoàng Anh Dũng, Công nhân lái xe ô tô vận tải Catterpilar 777E số 954 thuộc Công ty Cổ phần than Cao Sơn - TKV “tội vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động” liên quan đến vụ TNLĐ chết người xảy ra ngày 17/5/2023 tại Tuyến đường vận tải mức +165 Công ty Cổ phần than Cao Sơn - TKV.

8. Ngày 07/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” quy định tại khoản 1 Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với vụ TNLĐ là chết 01 người xảy ra ngày 25/11/2022 tại Hộ kinh doanh Xưởng hộp Thái Quỳnh, số 142 thôn 3 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

9. Ngày 18/02/2024, Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” quy định tại khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với vụ TNLĐ làm chết 01 người xảy ra ngày 08/8/2023 tại công trình xây dựng nhà ở tại thôn Trùng Quán, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.PHỤ LỤC IV

TÌNH HÌNH TNLĐ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 KHU VỰC NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông báo số 1136/TB-BLĐTBXH ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Địa phương

Số vụ

Số người bị nạn

Số vụ chết người

Số người chết

Số người bị thương nặng

1

Hà Nội

179

181

26

26

32

2

TP. Hồ Chí Minh

14

16

13

14

2

3

Gia Lai

36

37

11

13

9

4

Quảng Ninh

9

11

 9

11

0

5

Phú Yên

13

13

9

9

4

6

Bạc Liêu

13

13

 7

7

6

7

Quảng Nam

58

58

 6

0

52

8

Lào Cai

6

6

 6

6

0

9

Thái Bình

10

21

 5

7

7

10

Hải Dương

9

10

 5

6

4

11

Quảng Bình

5

10

 5

5

0

12

Lạng Sơn

19

19

4

4

14

13

Thanh Hóa

18

18

4

4

0

14

Trà Vinh

10

10

4

4

0

15

An Giang

5

5

4

4

1

16

Ninh Bình

3

5

3

4

1

17

Hưng Yên

14

14

3

3

11

18

Thái Nguyên

12

12

3

3

0

19

Đồng Tháp

3

3

3

3

0

20

Kiên Giang

3

3

3

3

0

21

Tây Ninh

3

3

3

3

0

22

Bắc Giang

14

14

2

2

4

23

Điện Biên

12

12

2

2

7

24

Bình Phước

3

3

2

2

1

25

Lâm Đồng

2

3

2

2

1

26

Đồng Nai

2

2

2

2

0

27

Hòa Bình

2

2

2

2

0

28

Kon Tum

1

2

1

2

0

29

Hà Giang

4

7

1

1

6

30

Cao Bằng

3

4

1

1

2

31

Bắc Ninh

1

1

1

1

0

32

Bình Định

1

1

1

1

0

33

Đắk Nông

1

1

1

1

0

34

Hà Tĩnh

1

1

1

1

0

35

Hải Phòng

1

1

1

1

0

36

Nghệ An

1

1

1

1

0

37

Ninh Thuận

1

1

1

1

0

38

Vĩnh Long

1

1

1

1

0

39

Bắc Kạn

16

16

0

0

4

40

Đắk Lắk

2

2

0

0

2

41

Quảng Trị

2

2

0

0

2

42

Tiền Giang

1

1

0

0

1

43

Cà Mau

1

1

0

0

0

44

Bà Rịa -Vũng Tàu

0

0

0

0

0

45

Bến Tre

0

0

0

0

0

46

Bình Thuận

0

0

0

0

0

47

Cần Thơ

0

0

0

0

0

48

Đà Nẵng

0

0

0

0

0

49

Hà Nam

0

0

0

0

0

50

Hậu Giang

0

0

0

0

0

51

Khánh Hòa

0

0

0

0

0

52

Lai Châu

0

0

0

0

0

53

Long An

0

0

0

0

0

54

Nam Định

0

0

0

0

0

55

Phú Thọ

0

0

0

0

0

56

Quảng Ngãi

0

0

0

0

0

57

Sóc Trăng

0

0

0

0

0

58

Sơn La

0

0

0

0

0

59

Thừa Thiên Huế

0

0

0

0

0

60

Tuyên Quang

0

0

0

0

0

61

Vĩnh Phúc

0

0

0

0

0

62

Yên Bái

0

0

0

0

0

63

Bình Dương

0

0

0

0

0

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.