Open navigation

Công văn 1725/VPCP-KTTH ngày 17/03/2024 Thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/VPCP-KTTH

V/v thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Báo cáo số 15/BC-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2024 về việc thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo đúng Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030. Các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương tích cực phối hợp với Bộ Công Thương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương triển khai, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quyết định 30/2019/QĐ- TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Điểm e Điểm g Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định trong tháng 3 năm 2024.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐMDN, CN, NN, KGVX, TH;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.