Open navigation

Công văn 3046/BTC-TCNH ngày 26/03/2024 Chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3046/BTC-TCNH 

V/v chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-BTC ngày 21/3/2023, Bộ Tài chính đã kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số tại 10 Công ty Xổ số kiến thiết. Kết quả kiểm tra cho thấy, các Công ty Xổ số kiến thiết được kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động, bao gồm: (i) Bộ máy lãnh đạo chủ chốt chưa được kiện toàn trong một thời gian dài1; (ii) Các quy trình, quy chế về quản lý tài chính, Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế hoạt động nghiệp vụ ban hành chưa đúng thẩm quyền, chưa đầy đủ các nội dung theo quy định, chưa cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật; (iii) Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa đúng thẩm quyền và điều kiện được trích lập; (iv) Thành phần Hội đồng giám sát xổ số và định mức chi cho thành viên Hội đồng giám sát chưa đúng quy định. Kết thúc kiểm tra, Bộ Tài chính đã có công văn chấn chỉnh đối với các Công ty Xổ số kiến thiết được kiểm tra. Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ Tài chính cùng có các văn bản để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trong trong lĩnh vực xổ số2.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuân thủ quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với vai trò là chủ sở hữu đối với doanh nghiệp xổ số chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương và Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan chức năng tại địa phương:

- Thường xuyên quan tâm, rà soát để kiện toàn tổ chức bộ máy tại các Công ty Xổ số kiến thiết theo quy định của pháp luật (đặc biệt là kiểm soát viên, Ban lãnh đạo Công ty).

- Rà soát hoàn thiện để ban hành Điều lệ về tổ chức hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty Xổ số kiến thiết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Rà soát để phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm (trong đó lưu ý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ) của Công ty Xổ số kiến thiết theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số kiến thiết trên địa bàn theo quy định của pháp luật để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Đối với các Công ty Xổ số kiến thiết:

- Báo cáo Ủy ban nhân dân về việc: (i) Đề xuất ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức hoạt động, Quy chế quản lý tài chính theo thẩm quyền, có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật; (ii) Đề xuất việc phân phối lợi nhuận sau thuế; trích lặp và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển; thành lập Quỹ Khoa học và công nghệ và việc trích lập, sử dụng Quỹ tuân thủ đúng quy định pháp luật; (iii) Tuân thủ quy định về thành phần Hội đồng giám sát xổ số và chi thù lao cho Hội đồng giám sát xổ số.

- Rà soát hoàn thiện các Quy chế, Thể lệ tham gia dự thưởng, Thể lệ quay số mở thưởng đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện công bố công khai theo đúng quy định của pháp luật.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, trong đó lưu ý tuân thủ quy định về loại hình xổ số được phép phát hành; các quy định về hợp đồng đại lý, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phương thức, địa bàn phân phối vé xổ số truyền thống, thu hồi vé xổ số bán không hết và quy trình phát hành, phân phối, tiêu hủy và quản lý vé xổ số lô tô thủ công.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban nhân dân./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính; (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;)
- Cục thuế; (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;)
- Công ty XSKT; (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;)
 - Lưu: VT, Vụ TCNH (N.A. Tuấn - 260b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đức Chi

 

 


1 Không có kiểm soát viên.

2 Năm 2023, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8721/BTC-TCNH và 8723/BTC-TCNH ngày 15/8/2023.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.