Open navigation

Công văn 3047/BTC-TCNH ngày 26/03/2024 Tăng cường quản lý giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3047/BTC-TCNH 

V/v tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Triển khai thực hiện Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, trong năm 2023 Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra định kỳ tại 23 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (TCĐTCT) và casino.

Kết quả kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp kinh doanh TCĐTCT và casino được kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động, bao gồm: (i) Các Quy chế, Thể lệ chưa đầy đủ các nội dung theo quy định, chưa cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật; (ii) Thời gian lưu trữ hình ảnh camera để quản lý đối tượng được phép chơi, đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh không đủ 180 ngày theo quy định; (iii) Vi phạm quy định về tỷ lệ máy TCĐTCT nhiều người chơi được phép kinh doanh; (iv) Chưa tuân thủ quy định về mẫu và số liên hóa đơn đổi tiền cho khách chơi; (v) Chưa bố trí 01 điểm trong Điểm kinh doanh casino để cơ quan quản lý nhà nước quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh. Kết thúc kiểm tra, Bộ Tài chính đã có công văn chấn chỉnh đối với các doanh nghiệp kinh doanh TCĐTCT và casino được kiểm tra. Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ Tài chính cũng có các văn bản để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trong trong lĩnh vực này1.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh TCĐTCT và casino trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuân thủ quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường quản lý, giám sát thông qua kiểm tra định kỳ/đột xuất tại các doanh nghiệp kinh doanh TCĐTCT, casino trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Trong quá trình quản lý, giám sát trường hợp phát hiện hành vi vi phạm quy định pháp luật trong kinh doanh TCĐTCT, kinh doanh casino đề nghị thông báo Bộ Tài chính để phối hợp quản lý.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban nhân dân./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
- Bộ: CA, KHĐT; VHTTDL; NHNNVN;
 - Lưu: VT, TCNH (N.A.Tuấn-120b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đức Chi


1 Năm 2023, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8722/BTC-TCNH ngày 15/8/2023.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.