Open navigation

Quyết định 396/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/04/2024 Quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 396/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục An toàn lao động là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn lao động có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Department of Work Safety, viết tắt là DWS.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết, dự án, đề án theo phân công của Bộ thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, chương trình quốc gia và các dự án, đề án theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo thông tư và các văn bản khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

d) Hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; quy định, hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Về an toàn, vệ sinh lao động:

- Tiêu chuẩn quốc gia; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

- Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Hướng dẫn bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù và đối với cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

e) Về chế độ bảo hộ lao động:

- Chế độ, chính sách phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;

- Quy định việc bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại;

- Ban hành danh mục công việc nhẹ cho người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm; danh mục nghề, công việc cho người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; danh mục công việc, nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên theo quy định của pháp luật; danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng tới chức năng sinh sản và nuôi con; an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động là người giúp việc gia đình, người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao, hàng hải, hàng không.

g) Về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

h) Về quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

- Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành liên quan theo quy định của pháp luật;

- Ban hành quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư và quản lý chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác báo cáo, thống kê về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức thực hiện việc thu nhập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

5. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo phân công của Bộ; giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ đầu mối mạng thông tin quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

6. Hướng dẫn, tổ chức triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động theo phân công của Bộ.

7. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

8. Giúp Bộ hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật.

9. Giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quản lý nguồn kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giao về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

10. Tham gia ý kiến với Bộ Y tế để ban hành danh mục bệnh nghề nghiệp; ý kiến để các bộ, ngành khác ban hành quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư và quản lý chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành đó theo quy định của pháp luật.

11. Giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động.

12. Giúp Bộ quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo phân công của Bộ; giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ đầu mối mạng an toàn, vệ sinh lao động các nước Đông Nam Á (ASEAN-OSHNET).

14. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo phân công của Bộ.

15. Tham mưu, giúp Bộ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động theo phân công của Bộ.

16. Quản lý công chức, viên chức, người lao động; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

17. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Bộ; thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo phân công của Bộ.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cục An toàn lao động có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

2. Các phòng và đơn vị trực thuộc:

a) Phòng Chính sách bảo hộ lao động;

b) Phòng Quy chuẩn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

c) Phòng Huấn luyện và thông tin an toàn, vệ sinh lao động;

d) Phòng Pháp chế - Thanh tra;

đ) Văn phòng;

e) Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động (đơn vị sự nghiệp công lập).

Điều 4. Cục trưởng Cục An toàn lao động có trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và văn phòng thuộc Cục; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức, người lao động thuộc Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng, trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động.

Điều 5. Cục An toàn lao động có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1128/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động và Quyết định số 1278/QĐ-LĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với Cục An toàn lao động.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục An toàn lao động và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT của Bộ;
 - Lưu: VT, VTCCB.

BỘ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Dung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.