Open navigation

Quyết định 740/QĐ-BCT ngày 29/03/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024 

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của Đại dịch COVID-19 phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước;

Căn cứ Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về về tăng cường triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 5839/QĐ-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/BCSĐ ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới của Bộ Công Thương;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 09/CtrPH-MTTW-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2022 giữa Bộ Công Thương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024 và Phụ lục phân công triển khai Chương trình nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Công ty, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, các doanh nghiệp nhà nước ngành Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban CĐ TW CVĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
 - Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật TânKẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2024
(Ban hành kèm Quyết định số 740/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc vận động) ; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của Đại dịch COVID-19 phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới;

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về về tăng cường triển khai Cuộc vận động trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 155/QĐ-BCT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Để tiếp tục triển khai đẩy mạnh Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động (Ban chỉ đạo BCT) xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả Cuộc vận động trong năm 2024 như sau:

I. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, tạo chuyển biến về ý thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng sau 15 năm thực hiện Cuộc vận động (từ năm 2009); Vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước và khích lệ tinh thần vươn lên, cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào các doanh nghiệp ngành Công Thương, nâng cao vị thế của hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, hướng tới hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và tự hào sử dụng hàng Việt Nam; góp phần thực hiện theo tinh thần, chủ đề điều hành của Chính phủ năm 2024: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”.

2. Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động, đặc biệt là ứng dụng thương mại điện tử nhằm khai thác hiệu quả thị trường nội địa còn nhiều tiềm năng; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả, thị trường thiết yếu, kết nối hàng Việt, doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi giá trị toàn cầu phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý thị trường và nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp sản xuất trong nước và người tiêu dùng, phù hợp với các cam kết quốc tế. Tăng cường đổi mới công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối các nhà cung cấp, doanh nghiệp Việt Nam với đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

3. Đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó tập trung triển khai nội dung về truyền thông, xây dựng hệ thống phân phối với tên gọi “Tinh hoa hàng Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam”.

4. Tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp, tăng trưởng kinh tế thông qua hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch;

5. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, khơi thông thị trường, nhất là trong các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp có lợi thế xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ.

6. Tạo lập các điều kiện thuận lợi để chủ động, đi trước một bước nhằm phát triển đột phá các động lực tăng trưởng mới của ngành Công Thương như chuyển đổi số và chuyển đổi xanh gắn với tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của ngành; Ưu tiên kết nối hàng Việt Nam tham gia các chương trình bình ổn thị trường để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài.

7. Phát triển nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới và các nền tảng số cho các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nhằm kết nối các nhà sản xuất lớn, các nhà phân phối vừa và nhỏ, các nhà bán buôn và các kênh thương mại bán lẻ, các công ty thương mại điện tử, các nền tảng số; Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, thương mại điện tử xuyên biên giới và công nghệ số hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kết hợp phương thức phân phối hiện đại với phân phối truyền thống tại các địa phương, tập trung vào các vùng nông thôn với các sản phẩm chủ lực.

8. Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm và nhất là các vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, hàng hóa gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

9. Phối hợp, lồng ghép thực hiện nhiệm vụ đã được giao tại các Chiến lược, Quyết định, Chương trình, Đề án, Dự án liên quan khác đã được phê duyệt.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Phân công các đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch (Bảng Phân công triển khai Chương trình hành động kèm theo).

2. Trên cơ sở kinh phí được phê duyệt năm 2024, các đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác phối hợp, lồng ghép với các nhiệm vụ tại đơn vị để triển khai có hiệu quả Chương trình

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch được giao, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra và gửi báo cáo tình hình thực hiện về Ban Chỉ đạo Chương trình trước ngày 15 tháng 12 năm 2024.

2. Giao Vụ Thị trường trong nước làm đầu mối đôn đốc, giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai thực hiện Chương trình, báo cáo Lãnh đạo Bộ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện tới Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động.

3. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả Chương trình./.PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN, ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2024
(Ban hành kèm Quyết định số 740/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Chỉ tiêu đánh giá

Thời gian hoàn thành

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội

1.1. Tuyên truyền Cuộc vận động trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: www.moit.gov.vn và Cổng thông tin “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại địa chỉ: www.tuhaoviet.vn

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Văn phòng Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ.

- Mở các chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” với các bài viết và điểm tin về hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam.

- Số lượt người truy cập, quan tâm đến Cuộc vận động.

31/12/2024

1.2. Tuyên truyền Cuộc vận động trên các ấn phẩm giấy, điện tử, truyền hình...

- Báo Công Thương;

- Tạp chí Công Thương;

- Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại;

- Trung tâm truyền thông và truyền hình Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại).

- Vụ Thị trường trong nước;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các đơn vị liên quan.

- Mở các chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”;

- Tin và bài viết.

31/12/2024

1.3. Tăng cường tuyên truyền Cuộc vận động đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ về vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng tiến đến hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam.

- Công đoàn ngành Công Thương;

- Văn phòng Bộ;

- Các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc Bộ;

- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Các đơn vị có liên quan.

- Các buổi tọa đàm, hội thảo;

- Các tài liệu cung cấp.

31/12/2024

1.4. Tuyên truyền Cuộc vận động tới học sinh, sinh viên, học viên trong các trường thuộc Bộ và thanh niên ngành Công Thương

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương;

- Các đơn vị truyền thông thuộc Bộ;

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề trực thuộc Bộ.

Các đơn vị có liên quan

Các chương trình phát động, tọa đàm, hội thảo, các cuộc thi với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

31/12/2024

1.5. Đẩy mạnh phong trào hưởng ứng Cuộc vận động trong tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động nhân kỷ niệm 15 năm Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động

- Công đoàn Công Thương Việt Nam;

- Công đoàn Bộ Công Thương;

- Đảng ủy Bộ Công Thương;

- Các đơn vị báo chí thuộc Bộ.

Các đơn vị có liên quan.

Các chương trình phát động, tọa đàm, hội thảo, các cuộc thi với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

31/12/2024

1.6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin đến kiều bào Việt Nam ở nước ngoài; Đẩy mạnh thực hiện thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài; Đẩy mạnh tuyên truyền về việc xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa Việt Nam có thế mạnh trong nước, đặc biệt là xuất khẩu.

- Các Vụ thị trường nước ngoài;

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Các đơn vị truyền thông, báo chí thuộc Bộ.

- Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài;

- Các đơn vị có liên quan.

Các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng.

31/12/2024

1.7. Tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc biệt là các tuần hàng, triển lãm và hội thảo giao thương trực tuyến và trực tiếp trong điều kiện cho phép để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản tại thị trường nước ngoài.

Các Vụ thị trường nước ngoài.

- Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài;

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Xuất nhập khẩu;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các văn bản, chương trình được thực hiện.

31/12/2024

1.8. Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Các hoạt động được tổ chức

31/12/2024

1.9. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Cuộc vận động trên cả nước.

- Ban Chỉ đạo BCT;

- Vụ Thị trường trong nước.

Các đơn vị có liên quan.

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động, các đợt kiểm tra tình hình thực hiện Cuộc vận động.

31/12/2024

1.10. Tăng cường công tác Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới; Kế hoạch số 08- KH/BCSĐ ngày 04/8/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc triển khai đẩy mạnh truyền truyền, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới của Bộ Công Thương và các nội dung Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động năm 2024

- Đảng ủy Bộ Công Thương;

- Các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Các đơn vị có liên quan.

Các hoạt động được tổ chức.

31/12/2024

2. Rà soát, bổ sung, ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, không trái với quy định của tổ chức thương mại thế giới WTO

2.1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh; hoàn thiện thể chế, nhằm tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

31/12/2024

2.2. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trong nước Đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành các TCVN, QCVN theo Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Công Thương đến năm 2025.

Vụ Khoa học và Công nghệ.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, chương trình được thực hiện.

31/12/2024

2.3. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của toàn xã hội và nhân dân về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, điều tra và xử lý hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy kinh doanh phát triển.

Ủy ban cạnh tranh Quốc gia

- Bộ, Ban ngành ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị khác có liên quan.

- Các văn bản hướng dẫn, số liệu hội thảo, hội nghị, tập huấn tuyên truyền; số liệu các vụ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại; số lượng các vụ việc thu hồi sản phẩm có khuyết tật; số liệu hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tiếp nhận và chấp nhận; số liệu vụ việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; số liệu các đề án được xây dựng, thẩm định.

- Các văn bản đề xuất.

31/12/2024

2.4. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và công bố Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Các đơn vị có liên quan.

Các Quyết định ban hành bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư trong nước sản xuất được.

31/12/2024 và trong các năm tiếp theo.

2.5. Rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, thể chế thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với phát triển các sản phẩm có lợi thế so sánh quốc gia.

- Cục Công nghiệp;

- Cục Hóa chất.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản đề xuất.

31/12/2024 và trong các năm tiếp theo.

2.6. Xây dựng, tổ chức thực thi pháp luật và các chính sách có liên quan đến các lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam không vi phạm quy định của WTO; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Đề án Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về Phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước và hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài; Triển khai thực Đề án Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới.

Cục Phòng vệ thương mại.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, giải pháp, số liệu các vụ tiếp nhận và giải quyết về phòng vệ thương mại.

31/12/2024

2.7. Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp để bảo vệ hợp pháp các ngành công nghiệp cơ bản, quan trọng trong nước dựa trên hồ sơ yêu cầu của ngành sản xuất trong nước phù hợp với các quy định quốc tế.

Cục Phòng vệ thương mại.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, giải pháp thực hiện.

Công việc thường xuyên

2.8. Chủ động theo dõi, bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước thông qua việc điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam; Tập trung triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.

Cục Phòng vệ thương mại.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, giải pháp được thực hiện.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

2.9. Phối hợp các bộ, ngành và địa phương, doanh nghiệp triển khai các tiêu chí, tiêu chuẩn về hạ tầng thương mại (tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong giai đoạn 2021-2025; mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 11856) về chợ kinh doanh thực phẩm.

Vụ Thị trường trong nước.

Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản đề xuất.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

2.10. Xây dựng và trình ban hành:

- Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045;

- Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045;

- Chiến lược phát triển ngành ô tô Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương

Các đơn vị có liên quan.

Chiến lược.

31/12/2024

2.11. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường kiểm tra các đơn vị thành viên, các chủ đầu tư dự án xem xét trong quá trình lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước tham gia đấu thầu hoặc cung ứng; trong việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

- Doanh nghiệp Nhà nước ngành Công Thương;

- Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Các đơn vị có liên quan.

- Các kế hoạch đấu thầu;

- Các dự án sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước.

31/12/2024

2.12. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc ngành Công Thương nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính gia nhập thị trường của doanh nghiệp; Cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành; Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số;

- Vụ KHCN;

- Vụ Pháp chế.

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

2.13. Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về tình hình xuất nhập khẩu, thông tin thị trường nhằm cung cấp, cập nhật chi tiết, cụ thể các chính sách của thị trường xuất nhập khẩu để hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt các cơ hội kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa... góp phần đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nguyên nhiên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất.

Cục Xuất nhập khẩu.

Các đơn có liên quan

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

2.1.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Xây dựng cơ chế và lộ trình phát triển số lượng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đặc biệt quan tâm phát triển doanh nghiệp phụ trợ. Có cơ chế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, kết nối doanh nghiệp cũng như tăng cường xúc tiến, thu hút, tìm kiếm đối tác đầu tư từ nước ngoài.

Cục Công nghiệp

Các đơn vị có liên quan

Chỉ tiêu tăng trưởng ngành.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

2.15. nghiên cứu, sửa đổi chính sách thuế và các ưu đãi đầu tư khác để thu hút các nhà đầu tư sản xuất mở rộng sản xuất hoặc thu hút các nhà đầu tư mới có tiềm năng phát triển các dự án sản xuất thép thép chất lượng cao

Cục Công nghiệp

Các đơn vị có liên quan

Các chính sách.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

2.16. Phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội, doanh nghiệp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành ô tô; phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho ngành (như về lệ phí trước bạ, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu linh phụ kiện phục vụ sản xuất lắp ráp ô tô trong nước...) để duy trì hoạt động của các doanh nghiệp ô tô nội địa trong trường hợp sản lượng tiêu thụ của ngành ô tô tiếp tục giảm.

Cục Công nghiệp

Các đơn vị có liên quan

Các chính sách.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

2.17. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp bảo vệ thị trường điện - điện tử tiêu dùng nội địa (như thuế phòng vệ, hàng rào kỹ thuật, chống gian lận thương mại, hàng giả và hàng nhập lậu...); Hỗ trợ một số doanh nghiệp triển vọng trong ngành điện tử nội địa phát triển thương hiệu.

Cục Công nghiệp

Các đơn vị có liên quan

Các chỉ tiêu tăng trưởng ngành.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

2.18. Định hướng các doanh nghiệp đẩy mạnh tổ chức sản xuất trong ngành theo hướng liên kết sản xuất nguyên liệu - chế biến - tiêu thụ; chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng nâng cao tỷ trọng các mặt hàng có giá trị gia tăng cao; nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu trong nước.

Cục Công nghiệp

Các đơn vị có liên quan

Tỷ lệ cơ cấu chuyển dịch của ngành

31/12/2024 và các năm tiếp theo

2.19. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án quan trọng của ngành Công Thương.

Vụ Kế hoạch- tài chính

Các đơn vị có liên quan

 

31/12/2024 và các năm tiếp theo

3. Hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước

3.1. Thực hiện các giải pháp để tập trung phát triển thị trường trong nước, kịp thời có giải pháp ứng phó, bảo đảm nguồn cung hàng Việt Nam thiết yếu, nguyên nhiên, vật liệu Việt Nam phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng trong nước; tăng cường quảng bá, khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội địa trên các kênh thương mại điện tử và nền tảng số, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn

Vụ Thị trường trong nước.

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Công Thương địa phương;

- Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2024

3.2. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua Chiến lược phát thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; Chương trình Khuyến công quốc gia; Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025, Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025,...

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Công Thương địa phương;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Các đơn vị có liên quan.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức các chương trình đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; bán hàng về khu công nghiệp, khu đô thị; Các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”, các hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam,...

31/12/2024

3.3. Tổ chức triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; đảm bảo thị trường thương mại điện tử phát triển lành mạnh, có tính cạnh tranh và bền vững, thúc đẩy phát triển các nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số cho các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị hỗ trợ kết nối các nhà sản xuất lớn, nhà phân phối vừa và nhỏ, doanh nghiệp địa phương, các doanh nghiệp bán buôn và kênh bán lẻ, các doanh nghiệp thương mại điện tử...

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

- Các đơn vị có liên quan.

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

31/12/2024

3.4. Tăng cường chương trình hợp tác, trao đổi giữa các doanh nghiệp Nhà nước ngành Công Thương, Tổng công ty thuộc Bộ nhằm khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội bộ; Tiếp tục nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý, tăng tỷ lệ nội địa hóa và hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm hàng hóa có chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

- Doanh nghiệp Nhà nước ngành Công Thương;

- Tổng công ty, công ty thuộc Bộ;

Các đơn vị có liên quan.

- Nội dung hợp tác;

- Các hoạt động, chương trình được thực hiện.

31/12/2024

3.5. Tăng cường khai thác hiệu quả các cơ hội thị trường từ các dự án đầu tư công lớn trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, năng lượng, xây dựng (nhà ở xã hội, trường học...) để thúc đẩy sản xuất một số phân ngành cơ khí dân dụng trong nước.

Cục Công nghiệp

Các đơn vị có liên quan

Các chỉ tiêu tăng trưởng ngành.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

3.6. Phối hợp với các Hiệp hội, ngành hàng để tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của nhau giữa các doanh nghiệp trong cùng Hiệp hội, ngành hàng và giữa các ngành hàng với nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong việc xúc tiến xuất khẩu, tìm kiếm thị trường.

Cục Công nghiệp

Các đơn vị có liên quan

Các sự kiện/hội nghị kết nối.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

3.7. Tăng cường năng lực xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu sản phẩm xuất khẩu và thương hiệu doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp thực phẩm

Cục Xúc tiến thương mại

Các đơn vị có liên quan

Số lượng doanh nghiệp/sản phẩm thương hiệu quốc gia

31/12/2024 và các năm tiếp theo

3.8. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong Chương trình bình ổn thị trường; bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá; Phối hợp với các đơn vị truyền thông cung cấp thông tin đầy đủ đến người dân về tình hình giá cả thị trường, các điểm bán hàng bình ổn, tình hình nguồn cung... để tạo tâm lý ổn định cho người tiêu dùng, xử lý kịp thời các thông tin sai lệch gây tâm lý bất ổn cho người tiêu dùng.

Vụ Thị trường trong nước

Các đơn vị có liên quan

 

31/12/2024 và các năm tiếp theo

3.9. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, Đề án về phát triển thị trường trong nước, gồm: Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023; Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030”; triển khai việc hỗ trợ xây dựng điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP tại một số địa phương theo Chương trình OCOP...

Vụ Thị trường trong nước

Các đơn vị có liên quan

 

31/12/2024 và các năm tiếp theo

3.10. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Triển khai các giải pháp, chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa tại thị trường nội địa và thúc đẩy xuất khẩu qua TMĐT xuyên biên giới; Chủ động cung cấp thông tin các hoạt động, sự kiện, nội dung liên quan đến TMĐT, phát triển kinh tế số ngành Công Thương để cộng đồng cập nhật và nắm bắt thông tin, Tổ chức các chương trình liên kết vùng trong TMĐT

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Các đơn vị có liên quan

 

31/12/2024 và các năm tiếp theo

4. Đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác quản lý thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

4.1. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mua bán, sáp nhập hệ thống phân phối, bán lẻ thông qua việc thực hiện thủ tục hành chính theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Các đơn vị có liên quan.

Thông tin, dữ liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo/điều hành của các cấp có thẩm quyền và phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

31/12/2024 và trong các năm tiếp theo.

4.2. Tổ chức rà soát và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết hợp với hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hưởng ứng Cuộc vận động

Tổng cục Quản lý thị trường.

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị có liên quan.

Các văn bản, các chương trình được thực hiện.

31/12/2024 và các năm tiếp theo

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.