Open navigation

Công văn 1143/TCT-CS ngày 22/03/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1143/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2634/CTPTH-TTHT ngày 30/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4, 5, 6 Điều 3 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội quy định về dự án đầu tư, dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư mới;

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định về mã số dự án;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư trên địa bàn để xác định trường hợp dự án đầu tư sản xuất bao bì Giấy Carton của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & sản xuất bao bì Phương Linh thuộc trường hợp không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2019, sau khi dự án đã đi vào hoạt động Công ty mới tiếp tục bổ sung đầu tư thêm giai đoạn II của dự án đầu tư ban đầu và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thủ tục đầu tư từ tháng 6/2022 là dự án đầu tư mới hay dự án đầu tư mở rộng. Trên cơ sở đó, Cục Thuế căn cứ quy định pháp luật về thuế GTGT và hồ sơ thực tế để hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ/ đơn vị: PC, KK&KTT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.