Open navigation

Công văn 1182/TCT-CS ngày 25/03/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1182/TCT-CS

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2870/CTVPH-TTKT1 ngày 27/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

Căn cứ khoản 8 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

Về nội dung này, ngày 25/9/2023 Bộ Tài chính đã có công văn số 10225/BTC-TCT ngày 25/9/2023 trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ các quy định nêu trên, hướng dẫn tại công văn số 10225/BTC-TCT ngày 25/9/2023 của Bộ Tài chính và tình hình thực tế để xử lý theo đúng quy định pháp luật và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Website - TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.