Open navigation

Công văn 1225/TCT-KK ngày 27/03/2024 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1225/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 625/CTBLI-TTKT2 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Pinetree, mã số thuế 1900583028. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 31/2013/QH13 và Luật số 106/2016/QH13);

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC);

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Trường hợp Công ty TNHH MTV Pinetree có dự án đầu tư giai đoạn 2 “Nhà máy sản xuất và gia công hàng may mặc” theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8777668039, thay đổi lần 2 ngày 10/4/2018, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu đã kiểm tra, xác định số thuế GTGT đầu vào không đủ điều kiện hoàn thuế theo trường hợp hoàn thuế dự án đầu tư; đến nay dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu căn cứ các quy định pháp luật và kiểm tra, rà soát tình hình thực tế tại Công ty TNHH MTV Pinetree để thực hiện theo đúng quy định.

Đối với trường hợp hoàn thuế GTGT đầu vào phục vụ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Tổng cục Thuế đã có công văn số 734/TCT-CS ngày 16/3/2022 trả lời Cục Thuế các tỉnh Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Quảng Nam, Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu nghiên cứu, tham khảo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu được biết./. 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.