Open navigation

Công văn 1261/TCT-CS ngày 28/03/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1261/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1043/CTCMA-TTKT2 ngày 13/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Về quy trình sản xuất sản phẩm phân bón Ure, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 7834/BNN-TC ngày 30/10/2023 và Bộ Công Thương có công văn số 7685/BCT-KHTC ngày 02/11/2023 gửi Tổng cục Thuế (bản photocopy kèm theo).

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 7685/BCT-KHTC ngày 02/11/2023, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 7834/BNN-TC ngày 30/10/2023, thực tế quy trình sản xuất sản phẩm phân bón Ure xuất khẩu của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau để xác định sản phẩm dịch Amo lỏng là sản phẩm khác so với nguyên liệu ban đầu của quy trình sản xuất phân bón hay chưa để áp dụng thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục QLGS CST, Vụ PC - BTC;
- Vụ KK&KTT, PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.