Open navigation

Công văn 1342/TCT-KK ngày 02/04/2024 Hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1342/TCT-KK

V/v hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 13528/CTQNI-KK ngày 27/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc trong quá trình hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

- Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

- Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Liên quan đến việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngày 29/3/2023, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 989/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. (Công văn số 989/TCT-CS gửi kèm).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh căn cứ các quy định pháp luật hoàn thuế GTGT hiện hành, tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh và tham khảo hướng dẫn tại Công văn số 989/TCT-CS nêu trên để xử lý việc hoàn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.