Open navigation

Công văn 947/KH-BHXH ngày 09/04/2024 Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2024

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Hội đồng Phối hợp PBGDPL ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL của ngành BHXH Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành; gắn PBGDPL với công tác tham gia xây dựng chính sách, tổ chức thi hành pháp luật.

b) Phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp PBGDPL (sau đây gọi là Hội đồng) và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng và từng thành viên Hội đồng, Tổ Giúp việc của Hội đồng trong tham mưu, tư vấn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL.

b) Đổi mới hoạt động của Hội đồng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL của ngành BHXH Việt Nam theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số với lộ trình phù hợp.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các cấp uỷ Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL; tăng cường hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin giữa đơn vị thường trực Hội đồng với các thành viên Hội đồng; tham mưu các giải pháp cho Hội đồng chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trong phạm vi toàn Ngành.

2. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 318/KH-BHXH ngày 02/2/2024 về phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH Việt Nam năm 2024.

3. Hướng dẫn nội dung trọng tâm PBGDPL, tập trung triển khai phổ biến các luật mới được thông qua trong năm 2023, 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội, như: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; chính sách cải cách tiền lương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; công tác cải cách hành chính…

4. Xây dựng và tổ chức mô hình điểm PBGDPL về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tập trung cho một số đối tượng đặc thù, tiềm năng góp phần vào công tác phát triển đối tượng tham gia.

5. Chỉ đạo tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

6. Chỉ đạo việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương và chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật.

7. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác PBGDPL.

8. Củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng đáp ứng yêu cầu hoạt động PBGDPL trong tình hình mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu, giúp việc các thành viên Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ tại mục II Kế hoạch này; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác PBGDPL thuộc phạm vi đơn vị phụ trách.

2. Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm về kết quả PBGDPL thuộc lĩnh vực liên quan của đơn vị mình phụ trách.

3. Vụ Pháp chế - đơn vị thường trực Hội đồng làm đầu mối giúp Hội đồng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Hội đồng kết quả thực hiện.

4. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn quỹ quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL ngành BHXH Việt Nam năm 2024. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Vụ Pháp chế để tổng hợp chung, báo cáo Hội đồng./.


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các P.TGĐ (để b/c);
- Thành viên HĐ và thành viên Tổ Giúp việc (theo QĐ số 449/QĐ-BHXH ngày 8/4/2024);
- Các đơn vị: TCCB, CSXH, CSYT, KHĐT, TST, TCKT, VP, TT, CNTT;
 - Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Chu Mạnh Sinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.