Open navigation

Quyết định 321/QĐ-BKHĐT ngày 18/03/2024 Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính

1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (theo các Phụ lục I và II ban hành kèm theo).

2. Nội dung công bố thủ tục hành chính tại Quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: https://vbpl.mpi.gov.vn/ChiTiet/pdf.4985d000-25a7-4d7e-ac4e-d31f1e26ff39.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Phương;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Trung tâm CNTT (để đưa tin, cập nhật trên cổng DVC của Bộ);
- Các đơn vị: Vụ PC, TCCB, VPB (P.THKS);
 - Lưu: VT, QLĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Bích NgọcPHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu

1

Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đối với nhà thầu, nhà đầu tư)

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

2

Cập nhật thông tin tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 PHỤ LỤC II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đối với nhà thầu, nhà đầu tư)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư

+ Nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống);

+ Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống; gửi đính kèm Hồ sơ đăng ký theo quy định tại điểm c khoản 1 mục 1 trên Hệ thống.

- Bước 2: Nhận kết quả xử lý Hồ sơ đăng ký và thông tin tải khoản đăng nhập của Tổ chức tham gia Hệ thống qua thư điện tử.

b) Cách thức thực hiện:

- Nhà thầu, nhà đầu tư nhập thông tin đăng ký được hình thành trên Hệ thống và nộp Hồ sơ đăng ký trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng.

c) Thành phần Hồ sơ đăng ký:

- Tổ chức nộp Hồ sơ đăng ký trên Hệ thống gồm các tài liệu sau:

(i) Đơn đăng ký hình thành trên Hệ thống được ký, đóng dấu (nếu có) bởi đại diện hợp pháp của tổ chức;

(ii) Giấy ủy quyền (nếu có);

(iii) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc các tài liệu tương đương khác trong trường hợp tổ chức không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Cá nhân nộp Hồ sơ đăng ký trên Hệ thống gồm các tài liệu sau:

(i) Đơn đăng ký hình thành trên Hệ thống được ký bởi cá nhân đăng ký;

(ii) Bản chụp hộ chiếu hoặc tài liệu tương đương đối với cá nhân mang quốc tịch nước ngoài.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

đ) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

e) Cơ quan thực hiện:

- Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu thầu.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Nhà thầu, nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp Tài khoản tham gia Hệ thống.

i) Lệ phí: 330.000 VNĐ (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thực hiện theo Mẫu đã được webform trên Hệ thống và được hướng dẫn trong quá trình thực hiện đăng ký.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2. Cập nhật thông tin tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà thầu, nhà đầu tư cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống

+ Nhà thầu, nhà đầu tư đăng nhập tài khoản của đơn vị mình trên Hệ thống tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn:

+ Nhà thầu, nhà đầu tư tự kê khai bổ sung/sửa đổi thông tin cần cập nhật bao gồm: thông tin đã được phê duyệt khi đăng ký tham gia Hệ thống; vai trò trong hoạt động đấu thầu; thông tin về trạng thái tham gia (chấm dứt, tạm ngừng, khôi phục tạm ngừng);

+ Nhà thầu, nhà đầu tư ký số trực tuyến vào Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin trên Hệ thống hoặc in Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin từ Hệ thống, ký, đóng dấu (nếu có) và đính kèm bản scan Phiếu này trên Hệ thống.

- Bước 2: Nhận kết quả xử lý yêu cầu cập nhật thông tin thông tin trên Hệ thông qua thư điện tử.

b) Cách thức thực hiện:

- Nhà thầu, nhà đầu tư cập nhật thông tin trên Hệ thống và nộp Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin trên Hệ thống theo Hướng dẫn sử dụng.

c) Thành phần hồ sơ:

- Tổ chức, cá nhân nộp Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin được ký, đóng dấu (nếu có) bởi đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

đ) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

e) Cơ quan thực hiện:

- Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu thầu.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư được cập nhật trên Hệ thống.

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

- Thực hiện theo Mẫu đã được webform trên Hệ thống và được hướng dẫn trong quá trình cập nhật thông tin.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.