Open navigation

Công văn 711/TCT-VP ngày 27/02/2024 Cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác Thanh tra của Thanh tra Chính phủ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 711/TCT-VP

V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác Thanh tra của Thanh tra Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-TTCP ngày 29/12/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Bắc Ninh; Thực hiện công văn số 01/CV-ĐTT ngày 19/02/2024 của Đoàn Thanh tra theo QĐ số 762/QĐ-TTCP về việc yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra; Công văn số 201/VP-CCHC ngày 23/02/2024 của Văn phòng Bộ Tài chính v/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra;

1. Để triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố chủ động nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị nội dung theo Đề cương yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu kèm theo công văn số 01/CV-ĐTT ngày 19/02/2024 của Đoàn Thanh tra theo QĐ số 762/QĐ-TTCP. Thời hạn hoàn thành trước ngày 04/03/2024.

(Công văn số 01/CV-ĐTT ngày 19/02/2024, đính kèm; Bản mềm Đề cương và các Phụ lục kèm theo gửi qua địa chỉ email: NhomVanthucactinh@.sdt. gov.vn).

*Lưu ý: Cục Thuế tự chủ động chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu tại Đề cương và cung cấp cho Tổng cục Thuế/ Đoàn Thanh tra khi có yêu cầu. Trong quá trình Đoàn Thanh tra làm việc, nếu có nội dung phát sinh, Tổng cục Thuế sẽ có thông báo sau.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế liên hệ đầu mối tại Tổng cục Thuế, đ/c Hoàng Thị Hằng - SĐT: (024)39.712.555 - máy lẻ: 6130).

2. Ngày 07/02/2024, Tổng cục Thuế có Thông báo số 138/TB-TCT về việc đôn đốc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW gửi báo cáo theo công văn số 336/TCT-VP ngày 26/01/2024 của Tổng cục Thuế.

Tuy nhiên, đến hết ngày 27/02/2024, vẫn còn có một số Cục Thuế chưa hoàn thành báo cáo/ chưa gửi báo cáo chính thức/ gửi thiếu nội dung báo cáo (Danh sách tại Phụ lục đính kèm). Đề nghị các Cục Thuế nói trên khẩn trương rà soát, gửi đầy đủ báo cáo về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/c);
 - Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 Quách Hào HiệpPHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CỤC THUẾ THIẾU BÁO CÁO
(Kèm theo Thông báo số 711/TB-TCT ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Thuế)

STT

Cục Thuế tỉnh/ thành phố

Chưa gửi email/ báo cáo

Đã gửi

Ghi chú

Báo cáo chính thức

Email

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

Bình Định

 

 

x

Thiếu Phụ lục 1, phụ lục 2

02

Bình Dương

 

 

x

Thiếu Phụ lục 3

03

Điện Biên

 

 

x

 

04

Hà Giang

 

 

x

 

05

Hải Dương

 

 

x

Thiếu Phụ lục 1, 2, 3

06

Sơn La

 

 

x

 

07

Tây Ninh

x

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.