Open navigation

Công văn 92/TB-VPCP ngày 12/03/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình giải pháp thúc đẩy

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/TB-VPCP

Hà Nội ngày 12 tháng 3 năm 2024

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI 03 ĐỊA PHƯƠNG VỀ TÌNH HÌNH, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH, GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, XÂY DỰNG HẠ TẦNG, XUẤT NHẬP KHẨU

Ngày 01 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì làm việc trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính.

Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương trình bày báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kết luận như sau:

1. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, biểu dương, đánh giá cao các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chú trọng nâng cao tính kết nối giữa ba địa phương để thúc đẩy cùng nhau phát triển, nhất là về hạ tầng giao thông, đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2023 và 02 tháng đầu năm 2024.

2. Để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

a) Đối với các địa phương:

- Nghiên cứu, bám sát, cập nhật các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để kịp thời có các điều chỉnh phù hợp trong xây dựng chính sách, triển khai thực hiện tại địa phương, tránh tình trạng nhiều văn bản, quy định đã được ban hành nhưng địa phương vẫn chưa cập nhật kịp thời.

- Cần tích cực, chủ động làm việc cụ thể với các bộ, cơ quan để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Ngoài ra, các địa phương cũng cần chủ động tham mưu, đề xuất phương hướng xử lý cụ thể cho các bộ, cơ quan trung ương.

- Tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến cụ thể, xác đáng đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang được các Bộ, cơ quan xây dựng, lấy ý kiến, nhất là đối với các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi).

b) Đối với các bộ, cơ quan:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi), trình Chính phủ xem xét, ban hành để sớm đưa 02 luật này vào cuộc sống.

- Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xem xét, xử lý, hướng dẫn và trả lời cụ thể các kiến nghị chưa được giải quyết của các địa phương tại 02 Thông báo kết luận số 198/TB-VPCP ngày 31 tháng 5 năm 2023, số 426/TB-VPCP ngày 20 tháng 10 năm 2023 và các kiến nghị mới phát sinh tại cuộc họp ngày 01 tháng 3 năm 2024 (chi tiết tại phụ lục kèm theo gồm 07 kiến nghị của thành phố Hải Phòng, 10 kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh, 32 kiến nghị của tỉnh Hải Dương), tránh việc trả lời chung chung, không rõ hoặc chỉ viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành. Trong đó ưu tiên trả lời, xử lý 09 kiến nghị sau trong tháng 3 năm 2024:

Kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:

 (i) Về kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm xem xét phương án sắp xếp, xử lý tài sản công để thực hiện các Dự án tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng; sớm trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, có văn bản trả lời thành phố Hải Phòng theo thẩm quyền.

 (ii) Về kiến nghị bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày Nghị định quy định hoạt động lấn biển theo quy định tại Điều 190 Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành và đã được giao khu vực biển; được sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà không phải đợi điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có văn bản trả lời thành phố Hải Phòng theo thẩm quyền.

 (iii) Về kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3, Nam Tràng Cát, Giang Biên II và dự án các bến cảng số 9, 10, 11, 12 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét kiến nghị của thành phố Hải Phòng.

Kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

 (i) Về kiến nghị hướng dẫn cụ thể về việc xác định định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học để làm căn cứ triển khai Đề án tự chủ của Trường Đại học Hạ Long: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu và có văn bản trả lời tỉnh Quảng Ninh.

 (ii) Về kiến nghị được sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên để thanh toán nhiệm vụ lập các Quy hoạch mang tính chất chuyên ngành: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, có văn bản trả lời tỉnh Quảng Ninh theo thẩm quyền.

 (iii) Về kiến nghị báo cáo Quốc hội xem xét, sửa đổi nội dung quy định tại điểm g1, khoản 1, Điều 3, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án thuộc khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới theo hướng “Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định Chủ trương đối với các dự án thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch”: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, có văn bản trả lời tỉnh Quảng Ninh.

Kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

 (i) Về kiến nghị bổ sung các quy định pháp luật về chấp thuận chủ trương giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị đã hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên các khu đất của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có văn bản trả lời tỉnh Hải Dương theo thẩm quyền.

 (ii) Về kiến nghị hướng dẫn, làm rõ căn cứ và phương pháp tính các chi phí trong tổng mức đầu tư dự án mua sắm thiết bị y tế như: chi phí quản lý dự án, chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí giám sát, chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu và chi phí thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu (trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện và trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn), chi phí dự phòng; hướng dẫn, làm rõ cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định phương án thiết kế của dự án mua sắm thiết bị (phê duyệt 01 bước hay 02 bước): Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, có văn bản trả lời tỉnh Hải Dương.

 (iii) Về kiến nghị hướng dẫn phương án giải quyết tồn tại, vướng mắc về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Đại An II: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, có văn bản trả lời tỉnh Hải Dương theo thẩm quyền.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Nông nghiệp và PTNN, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐTCP,
các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, TH;
 - Lưu: VT, QHĐP (2b). Q.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Cao Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.