Open navigation

Công văn 1318/TCT-VP ngày 01/04/2024 Phân quyền Quản trị và tiếp nhận giải quyết phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/TCT-VP

V/v phân quyền Quản trị và tiếp nhận, giải quyết PAKN trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 - Các Cục/Vụ/ đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế.

Thực hiện công tác xử lý phản ánh kiến nghị (PAKN) của doanh nghiệp và người dân trên Hệ thống PAKN - Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tiếp tục thực hiện việc điện tử hóa trong công tác xử lý, đăng tải các PAKN trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ trung ương đến địa phương. Tổng cục Thuế thông báo đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Cục/Vụ/đơn vị trong cơ quan Tổng cục Thuế như sau:

1. Về việc phân quyền và tiếp nhận, xử lý PAKN trên Cổng DVC Quốc gia:

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống các Chi cục Thuế khu vực thuộc các Cục Thuế trên Hệ thống cơ sở dữ liệu - Cổng dịch vụ công quốc gia. Do vậy, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở các tài khoản đã được Tổng cục Thuế giao quyền quản trị tại công văn số 33/TCT-VP ngày 06/1/2023 của Tổng cục Thuế, chủ động triển khai phân quyền cho các Chi cục thuế/ Chi cục Thuế khu vực để thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý PAKN trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại các Chi cục Thuế/ Chi cục Thuế khu vực.

Đồng thời, đề nghị Cục CNTT phân quyền tiếp nhận và xử lý PAKN cho các Cục/Vụ/đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế để các Cục/Vụ/Đơn vị thực hiện tiếp nhận và xử lý PAKN theo thẩm quyền của đơn vị minh theo đường điện tử. Danh sách, Văn phòng chủ động gửi sau khi đã điều chỉnh lại theo đề nghị của các Cục/Vụ/đơn vị.

Cục Thuế các Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Cục /Vụ /đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế nếu có thay đổi về đầu mối cán bộ tiếp nhận và xử lý PAKN, đề nghị gửi về Tổng cục Thuế (Văn phòng) trước ngày 30/3/2024 để Tổng cục Thuế (Văn phòng) chỉnh sửa chuyển Cục CNTT phân quyền.

2. Về tài liệu hướng dẫn thực hiện:

Tài liệu hướng dẫn dành cho cán bộ quản tộ tại địa phương dùng để thực hiện phân quyền cho Chi cục Thuế/ Chi cục Thuế khu vực và tài liệu hướng dẫn dành cho cán bộ trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận và xử lý PAKN trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa phương, Tổng cục đã gửi kèm tài liệu theo công văn số 33/TCT-VP ngày 06/1/2023. Đề nghị các Cục Thuế đại phương chuyển cho các Chi cục Thuế/Chi cục Thuế khu vực biết, nghiên cứu, sử dụng.

Tài liệu hướng dẫn dành cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý PAKN trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại Cục /Vụ/đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế, đề nghị lấy theo đường dẫn:T/PAKN/Tài liệu hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện nếu có bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý PAKN trên hệ thống phản ánh kiến nghị - Cổng dịch vụ công quốc gia liên hệ với đồng chí Nguyễn Thu Hiền (ĐTLL: 0338885788, hoặc hòm thư điện tử nthien01@gdt.gov.vn). Đối với những vướng mắc liên quan đến việc phân quyền cho các Chi cục Thuế/ Chi cục Thuế khu vực (Quản trị hệ thống) đề nghị liên hệ với đồng chí Vũ Việt An (ĐTLL: 0914 611 003; hoặc hòm thư điện tử vvan@gdt.gov.vn) để được giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Cục/vụ/ Đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC(để b/c);
 - Lưu: VT,VP (P. CC&KSTTHC).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 Quách Hào Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.