Open navigation

Công văn 1338/TCT-TTKT ngày 02/04/2024 Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1338/TCT-TTKT

V/v giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
 - Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được báo cáo báo cáo vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế GTGT của Cục Thuế TP Hải Phòng nêu tại Công văn số 462/CTHPH- TTKT1 ngày 07/02/2024 về trường hợp hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH DVTM XNK & vận tải C.M.C quốc tế - MST: 020185253 và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Goldsun - MST: 0202043292 (kèm theo).

Theo đó, để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tổ chức, phối hợp thực hiện:

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1616/TCT-TTKT ngày 17/5/2022 và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến công tác xác minh hóa đơn.

- Khẩn trương đối chiếu, xác minh để trả lời Cục Thuế TP Hải Phòng theo đúng nội dung văn bản đề nghị phối hợp xác minh trong công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT liên quan đến trường hợp của Công ty TNHH DVTM XNK & vận tải C.M.C quốc tế - MST: 020185253 và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Goldsun - MST: 0202043292.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/cáo);
- Cục Thuế TP Hải Phòng (để p/hợp);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.