Open navigation

Công văn 1362/TCT-KK ngày 02/04/2024 Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh chấm dứt hoạt động

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1362/TCT-KK

V/v khấu trừ thuế GTGT đối với chi nhánh chấm dứt hoạt động

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3175-CTLAN-TTHT ngày 23/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An vướng mắc về xử lý số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ của Chi nhánh khi chấm dứt hoạt động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 74 và Điều 84 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định về pháp nhân và chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân;

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về chi nhánh của doanh nghiệp;

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

- Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016) quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

- Căn cứ quy định tại điểm a.3 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính quy định xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH bao bì nhựa Thành Phú (sau đây gọi là Chi nhánh) có trụ sở tại tỉnh Long An là đơn vị phụ thuộc của Công ty TNHH bao bì nhựa Thành Phú có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Công ty mẹ) thực hiện chấm dứt hoạt động và chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quyết định của Công ty mẹ nhưng có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì Chi nhánh được chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết cho Công ty mẹ để Công ty mẹ tiếp tục kê khai, khấu trừ theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định của pháp luật và tình hình kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế để xử lý theo đúng phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỜNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.