Open navigation

Công văn 1367/TCT-DNNCN ngày 03/04/2024 Nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1367/TCT-DNNCN

V/v: Kiến nghị của Công ty TNHH May Mặc KingHamm Industrial

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CV-KHM ngày 22/03/2024 của Công ty TNHH May Mặc KingHamm Industrial về việc nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài (công văn đính kèm).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Tiền Giang nghiên cứu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để xử lý hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế và trả lời Công ty TNHH May Mặc KingHamm Industrial theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo Tổng cục (kèm theo đầy đủ hồ sơ) để được xem xét, xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Công ty TNHH May Mặc KingHamm Industrial;
- Website (TCT);
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Quý Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.