Open navigation

Công văn 1457/TCT-QLN ngày 10/04/2024 Tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/TCT-QLN

V/v tạm hoãn xuất cảnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 693/CTHBI-QLN ngày 07/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình và tài liệu kèm theo vướng mắc về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là Công ty An Cường (mã số thuế 5400251889) thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

- Căn cứ khoản 5 Điều 36, khoản 5 và khoản 11 Điều 37, điểm b khoản 1 Điều 38, khoản 2 Điều 39 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội;

- Căn cứ khoản 7 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

- Căn cứ điểm a khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên và các tài liệu kèm theo công văn số 693/CTHBI-QLN ngày 07/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình thì:

- Trường hợp có đủ căn cứ để xác định một cá nhân không còn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và không có nghĩa vụ đối với số tiền thuế nợ của doanh nghiệp liên quan thì cá nhân đó không thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, khoản 5 Điều 36 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14.

- Trường hợp cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cá nhân đó có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định việc lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hòa Bình tiếp tục theo dõi, áp dụng các biện pháp thu nợ theo quy định để thu hồi tiền thuế nợ của Công ty An Cường vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ CS, PC-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đỗ Thị Hồng Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.