Open navigation

Công văn 1510/TCT-KK ngày 11/04/2024 Hóa đơn giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1510/TCT-KK

V/v hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 590/CT-TTKT ngày 01/03/2023 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc đề nghị hủy hóa đơn và kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế của Công ty Cổ phần Thuận Thảo (Công ty) theo đề nghị của Công ty tại các văn bản: công văn số 93/2020/CV-GTT ngày 29/12/2020, công văn số 01/2023/CV-GTT ngày 24/02/2023. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, điểm b Khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có đề nghị về việc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi cơ quan thuế đã ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 1, điểm b Khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đối với các vướng mắc về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế như đã nêu tại công văn số 590/CT-TTKT của Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế ghi nhận và sẽ báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền khi sửa Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Mai Sơn (để b/c);
- Các đơn vị: Vụ PC, Cục QLGSCSTPLP, TTr (BTC);
- Các đơn vị: PC, CS, TTKT (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.