Open navigation

Công văn 1541/TCT-QLN ngày 12/04/2024 Gia hạn và lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1541/TCT-QLN

V/v gia hạn và lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền KTKS.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 487/CT-QLN ngày 19/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai vướng mắc về gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do phải tạm dừng khai thác đối với Công ty cổ phần khoáng sản Sông Đà Lào Cai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

- Tại điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định như sau:

“c) Trường hợp phải tạm dừng khai thác khoáng sản do yêu cầu hoặc được xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì thời điểm nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trong kỳ (nếu có) được lùi bằng thời gian phải tạm dừng khai thác khoáng sản, nhưng không vượt quá thời gian khai thác còn lại của giấy phép. Tổ chức, cá nhân thuộc những trường hợp này sẽ phải tiếp tục thực hiện việc nộp số tiền phát sinh trong kỳ sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu được hoạt động khai thác trở lại và không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian tạm dừng khai thác khoáng sản”.

- Tại điểm a, b khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP nêu trên quy định:

“2. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì tính, điều chỉnh, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Gửi văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và văn bản xác định số tiền phải nộp từ lần thứ hai trước ngày 01 tháng 3 hàng năm cho tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép và Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác; 

.....

3. Cục Thuế địa phương nơi có các khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác chịu trách nhiệm:

a) Thực hiện thông báo nộp tiền gửi tổ chức, cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này; quản lý, đôn đốc thu, nộp và xử lý chậm nộp tiền, thực hiện xử lý vi phạm hành chính về khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về quản lý thuế ”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế được tạm dừng khai thác khoáng sản theo yêu cầu hoặc được xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì thời điểm nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trong kỳ (nếu có) được lùi bằng thời gian phải tạm dừng khai thác khoáng sản, nhưng không vượt quá thời gian khai thác còn lại của giấy phép. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tính, điều chỉnh, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và gửi văn bản xác định số tiền phải nộp cho Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác. Cục Thuế căn cứ vào văn bản xác định số tiền phải nộp của cơ quan Tài nguyên và Môi trường để ban hành thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi tổ chức, cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

2. Về gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất.

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 20 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời gian gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất như sau:

“2. Thời gian gia hạn không vượt quá 02 năm, kể từ thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

3. Số tiền được gia hạn là số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ tại thời điểm người nộp thuế đề nghị gia hạn tương ứng với diện tích đất được ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản đang có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Trường hợp có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất mà người nộp thuế chưa triển khai được dự án hoặc tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản thì gia hạn nộp thuế đối với toàn bộ số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ”.

Căn cứ quy định nêu trên thì thời gian gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không vượt quá 02 năm, kể từ thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Cục Thuế tỉnh Lào Cai căn cứ vào hồ sơ cụ thể của Công ty để xem xét xử lý gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Công ty theo đúng quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đỗ Thị Hồng Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.