Open navigation

Công văn 1542/TCT-QLN ngày 12/04/2024 Phân loại nợ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1542/TCT-QLN

V/v Phân loại nợ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1308/CTTNG-QLN ngày 29/3/2024 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc phân loại khoản nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục IV Phần I Quy trình quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc phân loại nợ đang xử lý như sau:

“2. Nợ đang xử lý bao gồm:

a) Khoản nợ của NNT có văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế hoặc xác định lại nghĩa vụ của NNT kèm theo hồ sơ, cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ và đang trong thời gian thực hiện các thủ tục để ban hành quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoặc ban hành văn bản xác định lại nghĩa vụ của NNT.

Hồ sơ phân loại bao gồm: Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế kèm theo hồ sơ theo quy định; hoặc hồ sơ đề nghị xác định lại nghĩa vụ của NNT đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.”

Đối với các trường hợp có vướng mắc về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên căn cứ hướng dẫn nêu trên và hồ sơ thực tế của doanh nghiệp để phân loại tiền thuế nợ theo đúng tính chất của khoản nợ, nhóm nợ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, QLN (2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đỗ Thị Hồng Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.