Open navigation

Công văn 16283/CTHN-TTHT ngày 29/03/2024 Điều kiện giảm trừ đối với khoản đóng quỹ hưu trí

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16283/CTHN-TTHT

V/v điều kiện giảm trừ đối với khoản đóng quỹ hưu trí

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH GE Healthcare Việt Nam
(Địa chỉ: Phòng V1505-1506 Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt,
  p. Trần Hưng Đạo, q. Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội; MST: 0109993469)

Ngày 29/02/2024, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2024 ngày 01/02/2024 của Công ty TNHH GE Healthcare Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về xác định thuế TNCN đối với điều kiện giảm trừ đối với khoản đóng quỹ hưu trí của người lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

+ Tại Điều 15 sửa đổi bổ sung điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện như sau:

“b) Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp.”.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp người lao động của Công ty tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH GE Healthcare Việt Nam được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.