Open navigation

Công văn 4882/TB-CTTPHCM ngày 19/03/2024 Thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2023

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4882/TB-CTTPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA NĂM 2023

Ngày 20/10/2023, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 24205/TB-CTTPHCM về giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với: Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất). Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 đến hết ngày 31/3/2024.

Để người thuê đất được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm chưa nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023, khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 chậm nhất đến hết ngày 31/3/2024 (địa điểm nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế có khu đất thuê hoặc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh).

Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 sau ngày 31/3/2024 thì không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- P. Tuyên truyền hỗ trợ “đăng Thông báo lên Website Cục Thuế”;
- các Chi cục Thuế
“Thông báo đến người thuê đất trên địa bàn”;
 - Lưu: VT, QLĐ (thao.25).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Giang Văn Hiển

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.