Open navigation

Công văn 773/TCT-VP ngày 01/03/2024 Giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/TCT-VP

V/v giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế.

Năm 2023, triển khai công tác thuế trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp, sự nỗ lực, đoàn kết của công chức, việc chức, người lao động, ngành Thuế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc, để tồn đọng hồ sơ. Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Khẩn trương rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm các công việc, nhiệm vụ còn tồn đọng, đặc biệt là tập trung giải quyết các vướng mắc của người nộp thuế, hoàn thành trong Quý l năm 2024.

Đối với các vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, đề nghị các đơn vị có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế ngay để hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời (báo cáo phải nêu rõ nội dung vướng mắc, căn cứ pháp luật, đề xuất phương án xử lý và gửi kèm hồ sơ tài liệu liên quan).

2. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt đến từng đơn vị, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết công việc, làm rõ trách nhiệm từng bộ phận, cán bộ trong quá trình giải quyết để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Tổng cục Thuế thông báo để Thủ trưởng các Vụ, đơn vị, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết, khẩn trương triển khai nghiêm túc các nội dung trên./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.