Open navigation

Quyết định 1972/QĐ-BHXH ngày 22/12/2023 Sửa đổi Điều 1 của Quyết định 2222_QĐ-BHXH về mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2222/QĐ-BHXH NGÀY 16/8/2022 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH MỨC CHI THÙ LAO CHO TỔ CHỨC DỊCH VỤ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-BHXH ngày 18/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành quy định về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 16/08/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các cơ sở giáo dục như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Điều 1 như sau:

Điều 1. Quy định mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện; bảo hiểm y tế (BHYT) của người tham gia theo hộ gia đình; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ nghèo đa chiều được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trong thời gian 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023. Mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu của người tham gia không bao gồm số tiền thu do ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ đóng”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 2 như sau:

Nhóm người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo phương thức đóng

Tỷ lệ phân bổ

Vùng I

Vùng II

Vùng III

4. Người thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, người dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

13,8%

14,8%

15,8%

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2023.

Điều 3. Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
 - Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Đình Liệu

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.