Open navigation

Công văn 4518/KH-BHXH ngày 28/12/2023 Công tác thông tin truyền thông năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4518/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG NĂM 2024

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương; căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Chỉ thị số 27-CT/TW), Chỉ thị số 07/CT- TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách (Chỉ thị số 07/CT-TTg), Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền BHXH (Quyết định số 1676/QĐ-TTg), Quyết định số 294/QĐ- LĐTBXH ngày 03/3/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền BHXH đến năm 2025;... để tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là truyền thông chính sách BHXH, BHYT), BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2024 (Kế hoạch), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1Tạo sự thống nhất, đồng thuận trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân.

1.2. Nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ), người dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; củng cố niềm tin trong Nhân dân về các chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước.

1.3. Tạo động lực tinh thần, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân ngành BHXH Việt Nam tích cực tham gia công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT; hưởng ứng các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025).

2. Yêu cầu

2.1. Công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT cần được tiến hành chủ động, thường xuyên, liên tục, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam; được tiến hành trước một bước nhằm tác động vào nhận thức, góp phần định hướng dư luận với các vấn đề liên quan đến chính sách BHXH, BHYT mà dư luận xã hội quan tâm.

2.2. Nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông được triển khai đa dạng, linh hoạt, tiếp tục đổi mới toàn diện, phù hợp với đặc thù từng nhóm chủ thể, đặc điểm văn hóa vùng miền, đảm bảo truyền tải thông tin dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ giám sát, kiểm tra, đánh giá.

2.3. Kết hợp hài hòa giữa: Truyền thông thường xuyên và truyền thông theo chủ đề, chuyên đề, chiến dịch; các hình thức truyền thông truyền thống với các hình thức truyền thông hiện đại. Phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của các tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư, người tham gia BHXH, BHYT.

II. CHỦ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN THÔNG

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp; các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể các cấp.

2. NSDLĐ, NLĐ thuộc diện tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định.

3. Người thuộc diện tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

4. Học sinh, sinh viên (HSSV); phụ huynh học sinh; các cơ sở giáo dục, dạy nghề.

5. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB).

6. Các tổ chức dịch vụ thu, cộng tác viên truyền thông (hội viên, cộng tác viên các hội, đoàn thể,…) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Nội dung truyền thông

1.1. Nội dung truyền thông thường xuyên

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn tổ chức, thực hiện các chính sách của ngành BHXH Việt Nam.

- Ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT nhằm tiếp tục củng cố, tạo niềm tin sâu rộng trong toàn xã hội về giá trị nhân văn, tính ưu việt của hệ thống an sinh xã hội (ASXH) nước ta.

- Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT góp phần chăm lo, đảm bảo ASXH cho Nhân dân và NLĐ.

- Trách nhiệm, nghĩa vụ, ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT của NSDLĐ, NLĐ; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kết quả triển khai Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của Ngành.

- Các quy định về KCB BHYT, thanh toán chi phí KCB BHYT; những nỗ lực của Ngành trong việc đảm bảo lợi ích cho người tham gia BHYT.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong 30 năm (1995-2025) tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Ngành.

- Truyền thông biểu dương, khen thưởng, truyền cảm hứng về: gương người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; gương cá nhân, đơn vị tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT và công tác thiện nguyện trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

- Thông tin cảnh báo các luồng tin xấu độc, sai sự thật về BHXH, BHYT và các hoạt động của Ngành.

1.2. Nội dung truyền thông theo chủ đề, chuyên đề

1.2.1. Truyền thông theo chủ đề

- Truyền thông nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và ngày thành lập Ngành (16/2).

- Truyền thông nhân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và Tháng Công nhân (tháng 5).

- Truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam (1/7).

- Truyền thông chính sách BHYT HSSV nhân dịp năm học mới (tháng 8 đến tháng 12).

- Truyền thông nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam (tháng 10) và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024.

- Truyền thông nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

- Truyền thông thi đua nước rút về đích hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ (tháng 10 đến tháng 12).

1.2.2. Truyền thông theo chuyên đề

- Chuyên đề vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

- Chuyên đề những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi).

- Chuyên đề về công tác thiện nguyện trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

- Chuyên đề về những nỗ lực của Ngành trong công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số.

- Chuyên đề hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025).

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

2. Hình thức truyền thông

2.1. Truyền thông thường xuyên

2.1.1. Tổ chức các hội nghị truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy cung cấp, định hướng thông tin truyền thông chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, báo cáo viên cơ sở và các cơ quan báo chí trên địa bàn thông qua các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí.

- Tổ chức hoặc chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức:

+ Các hội nghị truyền thông (phổ biến, tư vấn, đối thoại,…) hoặc các buổi truyền thông, đối thoại trực tiếp tại doanh nghiệp về BHXH, BHYT với NLĐ, NSDLĐ trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất; về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục, dạy nghề.

+ Các hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và các hình thức sân khấu hóa.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan:

+ Tổ chức các hội nghị truyền thông, phổ biến, tập huấn, tư vấn, đối thoại trực tiếp,… với các nhóm chủ thể về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

+ Truyền thông lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của hội, đoàn thể; các cuộc họp Chi bộ, họp Tổ dân phố; Các hoạt động văn hóa theo tập tục, tập quán từng vùng miền.

- Tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông cho cán bộ làm công tác truyền thông, cộng tác viên truyền thông.

- Tổ chức Hội thi Truyền thông viên BHXH, BHYT hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam.

- Phối hợp với các Tổ chức Dịch vụ thu truyền thông tại các cuộc truyền thông nhóm nhỏ, tư vấn trực tiếp đến từng người dân, hộ gia đình, cụm dân cư.

2.1.2. Truyền thông qua các phương tiện truyền thông của Ngành

a) Truyền thông trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử của ngành BHXH Việt Nam và Tạp chí BHXH

Căn cứ Kế hoạch này và công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Ngành để xây dựng kế hoạch hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và Tạp chí đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phát huy vai trò chủ lực cung cấp thông tin của các cơ quan truyền thông ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, chú trọng:

- Xây dựng tuyến tin, bài truyền thông: Gắn với phát triển người tham gia BHXH, BHYT; củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của Ngành hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam.

- Sản xuất thông tin theo hướng đa phương tiện đáp ứng nhu cầu tiếp cận truyền thông số của người dân, NLĐ.

b) Truyền thông trên các trang mạng xã hội: Fanpage facebook, Zalo OA, Youtube, TikTok… của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh

- Tổ chức các hội nghị truyền thông trực tuyến: Livestream, qua ứng dụng Zoom, hội nghị trực tuyến qua các điểm cầu,…

- Sản xuất, đăng tải, chia sẻ các tin, bài, phóng sự, Infographic, motion graphic, clip,… và các sản phẩm truyền thông của Ngành trên môi trường Internet, mạng xã hội.

- Trả lời, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT đối với người dân thông qua chức năng comment, inbox trên các trang mạng xã hội.

c) Truyền thông qua ứng dụng VssID-BHXH số

Đăng tải các sản phẩm báo chí, sản phẩm truyền thông (tin, bài, clip, Infographic,…) trên ứng dụng VssID-BHXH số để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dùng.

2.1.3. Thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Thực hiện thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT ở tất cả các loại hình báo chí, trong đó chú trọng và tăng cường truyền thông trên báo điện tử, báo phát thanh, đài truyền hình. Đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, theo đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm của từng tháng, quý, năm và phù hợp với tôn chỉ mục đích, nhóm độc giả/khán giả/thính giả của từng cơ quan báo chí.

- Phối hợp đăng tải, phát sóng các sản phẩm báo chí; chú trọng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cố định về BHXH, BHYT; phát sóng vào các khung giờ “vàng”, các chương trình có sức hút lớn với độc giả/khán giả/thính giả. Tăng cường sử dụng các thể loại báo chí mới, hiện đại như Infographic, mega story, podcast, clip tin tức, tọa đàm - giao lưu trực tuyến.

- Phối hợp thực hiện tuyến tin, bài truyền thông chuyên đề hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam.

- Tổ chức cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; Các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, chương trình thực tế cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Tổ chức hội nghị, tọa đàm,… cung cấp thông tin báo chí (về kết quả: 30 năm (1995-2025) tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của ngành BHXH Việt Nam; thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2025) cho các cơ quan báo chí. Đồng thời, lồng ghép gặp mặt, giao lưu, tri ân (trao tặng kỷ niệm chương của Ngành) cho đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều đóng góp trong công tác truyền thông chính sách thời gian qua.

2.1.4. Truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở

- Truyền thông về BHXH, BHYT qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, trong đó, chú trọng chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (đảm bảo tối thiểu 02 lượt phát thanh về BHXH tự nguyện/tuần/xã, phường, thị trấn).

- Đối với những khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp sử dụng ngôn ngữ là tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao hiệu quả truyền thông.

2.1.5. Truyền thông qua các sản phẩm truyền thông

- Biên tập, sản xuất các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, motion graphic, Infographic, video clip, phóng sự ngắn, tiểu phẩm phát thanh/truyền hình, podcast, các sản phẩm mang thông điệp truyền thông,… Tiếp tục đổi mới nội dung các sản phẩm truyền thông theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; thiết kế hình thức sinh động, gần gũi, chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với từng chủ thể và mục đích sử dụng như truyền thông trực tiếp, truyền thông tại hội nghị, hội thảo và truyền thông qua các kênh thông tấn, báo chí và mạng xã hội. Chú trọng biên tập các bài tuyên truyền để phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; các tờ rơi, tờ gấp dịch ra các ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số để sử dụng truyền thông cho nhóm chủ thể này tại địa phương.

- Sản xuất các sản phẩm truyền thông hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (phim tài liệu; bộ sưu tập ảnh để triển lãm ảnh tại Lễ mít tinh;…).

2.1.6. Truyền thông qua hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giải đáp

- Tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp qua: Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19009068, hệ thống Hotline của BHXH các tỉnh; chuyên mục Hỏi - đáp và các chương trình Giao lưu trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh; các kênh tiếp nhận, hỗ trợ thông tin khác của Ngành.

- Truyền thông qua khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT; qua hoạt động chăm sóc khách hàng, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp về chính sách; hỗ trợ khách hàng thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT.

- Truyền thông qua hoạt động tổ chức Lễ tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; hoạt động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

2.2. Truyền thông theo chủ đề, chuyên đề, chiến dịch

Trong năm tổ chức tối thiểu 07 đợt truyền thông cao điểm theo chủ đề, 05 đợt truyền thông theo chuyên đề và 03 đợt truyền thông chiến dịch. Tại mỗi đợt truyền thông, tập trung vào các hình thức sau:

- Xây dựng, tổng hợp, phát hành các Thông tin báo chí về BHXH, BHYT và các hoạt động của Ngành gắn với mỗi chuyên đề truyền thông.

- Tăng cường sản xuất, đăng tải các sản phẩm báo chí và sản phẩm truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; các phương tiện truyền thông của Ngành; môi trường Internet, mạng xã hội để truyền thông trước, trong và sau sự kiện, đợt truyền thông cao điểm.

- Chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp theo từng đợt truyền thông cao điểm, theo chủ đề.

* Riêng đợt truyền thông theo chiến dịch: triển khai thêm các hoạt động sau:

- Tổ chức các Lễ ra quân; gian hàng an sinh; gian hàng truyền thông lưu động;…

truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan trên các trục đường phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, nơi đông người qua lại, trụ sở cơ quan BHXH các cấp.

- Tổ chức Lễ phát động các hoạt động thiện nguyện kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

(Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm).

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tích cực, chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong tổ chức, thực hiện công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn Ngành đối với công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, nhất là vai trò của người đứng đầu và nêu cao tinh thần “Mỗi cán bộ ngành BHXH Việt Nam là một truyền thông viên tích cực”.

3. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg; chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Quyết định số 1676/QĐ-TTg;… để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức, thực hiện các chính sách.

4. Truyền thông thường xuyên, kịp thời về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành BHXH Việt Nam. Tập trung truyền thông trước, trong và sau các đợt truyền thông cao điểm theo chủ đề, chuyên đề, chiến dịch.

5. Chủ động nắm bắt, kiểm soát thông tin báo chí và dư luận xã hội về BHXH, BHYT, nhất là việc triển khai Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi); ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành; kịp thời định hướng công tác truyền thông, xử lý những thông tin sai lệch, những vấn đề dư luận quan tâm.

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ: Ưu tiên bố trí, đào tạo viên chức, lao động làm công tác truyền thông có năng khiếu, kỹ năng giao tiếp; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chính sách BHXH, BHYT, kỹ năng truyền thông cho công chức, viên chức làm công tác truyền thông của đơn vị, cộng tác viên truyền thông, nhân viên Tổ chức Dịch vụ thu. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức về năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính, ý thức phục vụ, xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân.

7. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo thí điểm, áp dụng hiệu quả các loại hình, mô hình truyền thông đảm bảo sát thực tiễn và phù hợp với thực tế địa phương.

8. Ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT; chú trọng các hình thức truyền thông phù hợp, hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW.

9. Thường xuyên, định kỳ chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác truyền thông. Đưa nội dung truyền thông chính sách BHXH, BHYT vào tiêu chí thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan; Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác truyền thông chính sách.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn chi phí quản lý BHXH, BHYT (kinh phí tuyên truyền) được BHXH Việt Nam giao cho Trung tâm Truyền thông và BHXH các tỉnh, thành phố.

2. Từ nguồn hỗ trợ ngân sách của địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác (nếu có).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Truyền thông

1.1. Là đầu mối chủ trì tham mưu, giúp Lãnh đạo Ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch.

1.2. Hướng dẫn BHXH tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc thù của từng địa phương; theo dõi, đôn đốc và kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ngành có hướng dẫn và giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức, thực hiện công tác truyền thông của BHXH tỉnh.

1.3. Chủ trì xây dựng nội dung, ký kết các hợp đồng phối hợp thông tin, truyền thông năm 2024 với: Các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan thông tấn, báo chí và triển khai thực hiện.

1.4. Tổ chức cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho các cơ quan thông tấn, báo chí đảm bảo kịp thời, đúng định hướng; chủ trì xây dựng các thông tin báo chí về các lĩnh vực công tác của ngành BHXH Việt Nam để cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí và BHXH tỉnh tổ chức truyền thông, đồng thời sử dụng đăng tải trên mục Thông tin báo chí - Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam theo quy định.

1.5. Chủ trì thực hiện theo dõi, tổng hợp, phân tích, nắm bắt thông tin trên báo chí và dư luận xã hội về BHXH, BHYT nhất là trong triển khai Luật BHXH (sửa đổi) và dự án Luật BHYT (sửa đổi); kịp thời phát hiện các thông tin xấu, độc, sai sự thật về BHXH, BHYT, công tác tổ chức, thực hiện các chính sách và đề xuất các giải pháp truyền thông, định hướng thông tin, dư luận phù hợp.

1.6. Vận hành an toàn, hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và các kênh truyền thông trên môi trường Internet, mạng xã hội của Ngành (Fanpage Facebook, Zalo OA,…).

1.7. Sản xuất các sản phẩm truyền thông chính sách BHXH, BHYT phục vụ công tác truyền thông của Ngành.

1.8. Tổ chức các Hội nghị tập huấn: Nghiệp vụ thông tin, truyền thông cho đội ngũ cán bộ truyền thông trong toàn Ngành; Kiến thức về BHXH, BHYT cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí.

2. Tạp chí BHXH

2.1. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành năm 2024 để xây dựng kế hoạch hoạt động của Tạp chí bản in, bản điện tử năm 2024 đạt hiệu quả, tránh lãng phí. Chủ động trong việc tham mưu đề xuất Lãnh đạo Ngành cơ cấu lại các ấn phẩm bản in và Tạp chí điện tử theo xu hướng tăng cường Tạp chí điện tử, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

2.2. Tiếp tục có giải pháp tăng cường chất lượng Tạp chí, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng các bài viết nghiên cứu khoa học chuyên sâu về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; chú trọng sản xuất các tuyến bài viết nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giới thiệu kết quả, các mô hình, giải pháp hay trong triển khai các mảng nghiệp vụ của Ngành,… nhằm cung cấp thông tin hiệu quả tới độc giả, góp phần định hướng thông tin đối với báo chí ngoài Ngành và dư luận xã hội.

2.3. Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, hình thức các sản phẩm báo chí theo hướng ứng dụng CNTT, phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện nhằm cung cấp thông tin chủ động, nhanh chóng tới độc giả, đáp ứng thị hiếu đọc nhanh, xem nhanh của độc giả trong thời đại truyền thông số bùng nổ. Tăng cường các tuyến tin, bài trên Tạp chí điện tử, theo chủ đề, chiến dịch, phù hợp với từng nhóm chủ thể nhằm góp phần truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

2.4. Theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận xã hội để kịp thời phát hiện, kiểm soát thông tin theo chức năng, nhiệm vụ và thông báo cho Trung tâm Truyền thông để có phương án phối hợp tham mưu Lãnh đạo Ngành các giải pháp xử lý kịp thời các thông tin xấu độc, sai sự thật về BHXH, BHYT. Đồng thời, triển khai các bài viết thông tin, tuyên truyền phản biện, định hướng dư luận kịp thời.

3. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

3.1. Chủ động, kịp thời thông tin, tư vấn, giải đáp về chính sách BHXH, BHYT qua Tổng đài chăm sóc khách hàng và các kênh truyền thông của Ngành như: Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam; Fanpage Facebook; Zalo OA; địa chỉ mail lienhe@vss.gov.vn;...

3.2. Thực hiện truyền thông chính sách thông qua các hoạt động tư vấn, giải đáp, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT khi có thay đổi về chính sách; các chương trình Giao lưu trực tuyến, chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn;...

3.3. Chủ động cung cấp cho Trung tâm Truyền thông các thông tin cần truyền thông về tình hình triển khai theo lĩnh vực đơn vị phụ trách, để kịp thời phục vụ công tác truyền thông (nếu có).

3.4. Theo dõi, kiểm soát thông tin về tình hình triển khai thực hiện các mảng công tác được giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời phát hiện và chủ động thông tin, phối hợp với Trung tâm Truyền thông để có các phương án báo cáo Lãnh đạo Ngành về việc xử lý với các thông tin sai lệch, vấn đề nóng thuộc phạm vi phụ trách của đơn vị (trong trường hợp cần thiết).

4. Trung tâm Công nghệ thông tin

4.1. Chủ động cung cấp cho Trung tâm Truyền thông các thông tin cần truyền thông về tình hình triển khai Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của Ngành hoặc đề xuất các nội dung truyền thông chủ đề, cao điểm liên quan tới lĩnh vực đơn vị phụ trách để kịp thời phục vụ công tác truyền thông.

4.2. Theo dõi, kiểm soát thông tin về tình hình triển khai thực hiện các mảng công tác được giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời phát hiện và chủ động thông tin, phối hợp với Trung tâm Truyền thông để có các phương án báo cáo Lãnh đạo Ngành về việc xử lý với các thông tin sai lệch, vấn đề nóng thuộc phạm vi phụ trách của đơn vị (trong trường hợp cần thiết).

4.3. Đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin mạng để các hoạt động truyền thông trên ứng dụng VssID-BHXH số, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam được thông suốt.

4.4. Kịp thời cập nhật các sản phẩm truyền thông (tin, bài, sản phẩm truyền thông hiện đại,…) về chính sách BHXH, BHYT, công tác chuyển đổi số và các hoạt động nổi bật của Ngành trên ứng dụng VssID-BHXH số.

5. Các đơn vị: Ban THCS BHXH; Ban THCS BHYT; Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Vụ Tài chính - Kế toán; Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến

5.1. Chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin, quy định, hướng dẫn mới về chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách cho Trung tâm Truyền thông để tổ chức truyền thông, định hướng dư luận trước, trong và sau khi các quy đinh mới được áp dụng.

5.2. Theo dõi, kiểm soát thông tin về tình hình triển khai thực hiện các mảng công tác được giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời phát hiện và chủ động thông tin, phối hợp với Trung tâm Truyền thông để có các phương án báo cáo Lãnh đạo Ngành về việc xử lý với các thông tin sai lệch, thông tin xấu độc thuộc phạm vi phụ trách của đơn vị (trong trường hợp cần thiết).

5.3. Tham gia trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin cho báo chí theo phân công của Lãnh đạo Ngành.

5.4. Đặt hàng các nội dung truyền thông thuộc lĩnh vực phụ trách hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam để Trung tâm Truyền thông xây dựng các thông tin báo chí, các sản phẩm truyền thông phù hợp.

Ngoài những nhiệm vụ trên, Vụ Tài chính - Kế toán thực hiện thêm nhiệm vụ: Tổng hợp dự toán kinh phí tuyên truyền của toàn Ngành vào dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT hàng năm trình Lãnh đạo Ngành; chuyển kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT (bao gồm cả kinh phí tuyên truyền) kịp thời cho các đơn vị theo quy định.

6. Các đơn vị trực thuộc khác

6.1. Cụ thể hóa các nội dung có liên quan tại Kế hoạch này vào Kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6.2. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông trong triển khai các hoạt động truyền thông có liên quan theo quy định tại Kế hoạch này.

6.3. Chủ động cung cấp cho Trung tâm Truyền thông các thông tin cần truyền thông về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực đơn vị phụ trách để kịp thời phục vụ công tác truyền thông (nếu có).

6.4. Theo dõi, kiểm soát thông tin về tình hình triển khai thực hiện các mảng công tác được giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời phát hiện và chủ động thông tin, phối hợp với Trung tâm Truyền thông để có các phương án báo cáo Lãnh đạo Ngành về việc xử lý với các thông tin sai lệch, thông tin xấu độc thuộc phạm vi phụ trách của đơn vị (trong trường hợp cần thiết).

7. BHXH các tỉnh, thành phố

7.1. Trên cơ sở Kế hoạch này và kịch bản phát triển người tham gia của địa phương, căn cứ vào đặc thù kinh tế - xã hội, tập quán của địa phương, BHXH tỉnh xây dựng và cụ thể hóa thành Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2024 kèm kịch bản truyền thông cụ thể của đơn vị, đảm bảo tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng nhóm chủ thể truyền thông, gắn với phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH, BHYT bắt buộc. Kế hoạch và kịch bản truyền thông của tỉnh đề nghị gửi về BHXH Việt Nam qua Trung tâm Truyền thông trước ngày 15/01/2024 để tổng hợp.

Yêu cầu đối với Kế hoạch, kịch bản:

- Xác định rõ các nhóm chủ thể được truyền thông trên địa bàn; từ đó đưa ra nội dung, hình thức truyền thông phù hợp đối với từng nhóm chủ thể.

- Xác định rõ các hình thức truyền thông phù hợp, hiệu quả để tập trung ưu tiên, tránh chung chung, dàn trải.

- Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho các phòng trực thuộc, BHXH huyện trong tổ chức thực hiện.

7.2. Trên cơ sở nguồn kinh phí tuyên truyền được BHXH Việt Nam cấp, BHXH tỉnh chịu trách nhiệm rà soát lại tính hiệu quả của từng hình thức truyền thông để phân bổ kinh phí phù hợp; cắt giảm kinh phí của những hình thức không phù hợp để ưu tiên cho các hình thức hiệu quả hơn, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí tuyên truyền được cấp; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác truyền thông và việc sử dụng kinh phí của BHXH cấp huyện.

7.3. Thường xuyên báo cáo với cấp uỷ, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó có công tác truyền thông. Chủ động, tích cực huy động, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

7.4. Xây dựng kế hoạch và ký kết các chương trình phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHYT với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương đảm bảo hiệu quả, phù hợp với từng nhóm chủ thể.

7.5. Chủ động cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho các cơ quan báo chí. Tăng cường truyền thông qua: Hệ thống truyền thanh cơ sở và các phương tiện truyền thông của đơn vị trên môi trường Internet, mạng xã hội (Cổng Thông tin điện tử, Fanpage Facebook, Zalo OA, TikTok,…); tiếp nhận, biên tập, sản xuất, phát hành các sản phẩm truyền thông;... đảm bảo các đơn vị sử dụng lao động và người tiềm năng chưa tham gia BHXH, BHYT được tiếp cận thông tin về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

7.6. Theo dõi, kiểm soát thông tin về tình hình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là triển khai Luật BHXH (sửa đổi) và dự án Luật BHYT (sửa đổi) tại địa phương; kịp thời phát hiện và chủ động xử lý các thông tin sai lệch, vấn đề nóng về BHXH, BHYT thuộc phạm vi phụ trách tại địa phương. Trong trường hợp cần thiết, chủ động báo cáo BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông) để phối hợp giải quyết.

7.7. Ưu tiên sắp xếp, bố trí công chức, viên chức có kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng viết, trình bày, thuyết trình trước công chúng thực hiện công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT.

7.8. Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác truyền thông của đơn vị, cộng tác viên truyền thông, nhân viên Tổ chức Dịch vụ thu, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tình hình thực tế, đặc thù tại địa phương.

7.9. Báo cáo kết quả công tác thông tin, truyền thông với BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông) gồm: Báo cáo hằng tháng; báo cáo định kỳ 6 tháng, năm (theo các Mẫu đính kèm), báo cáo đột xuất theo yêu cầu quản lý (nếu có).

8. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân

Đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân cụ thể hóa các nội dung có liên quan tại Kế hoạch này vào Kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đảm bảo tổ chức, thực hiện công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT có hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2024 của BHXH Việt Nam, đề nghị các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân tổ chức, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quá triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông, số điện thoại 0243.6285.231) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- BHXH: Bộ Quốc phòng, Công an Nhân dân;
- Cổng TTĐT BHXH Việt Nam;
 - Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đào Việt ÁnhPHỤ LỤC I

NỘI DUNG THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4518/KH-BHXH ngày 28 tháng 12 năm 2023 của BHXH Việt Nam)

I. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG THƯỜNG XUYÊN

1. Truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn tổ chức, thực hiện các chính sách của Ngành

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn tổ chức, thực hiện các chính sách của ngành BHXH Việt Nam (Ngành) theo hướng dẫn tại Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của Ngành. Trong đó, chú trọng truyền thông Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (Nghị định số 75/2023/NĐ-CP); Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi) - dự kiến tháng 5/2024, Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 - và các văn bản liên quan; ý nghĩa, sự cần thiết của việc sửa đổi Luật với công tác đảm bảo quyền và lợi ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH. Kịp thời thông tin, truyền thông các nội dung định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai Luật BHXH (sửa đổi).

- Sự cần thiết, mục tiêu sửa đổi và những nội dung chính trong dự thảo Luật BHYT (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi) tạo sự đồng thuận trong quá trình sửa đổi Luật BHYT, Luật Việc làm và các văn bản liên quan; những điểm mới của Luật BHYT (sửa đổi) - dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2025.

- Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

- Những nội dung, quy định mới về chính sách BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn tổ chức, thực hiện chính sách của Ngành.

2. Truyền thông ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT nhằm tiếp tục củng cố, tạo niềm tin sâu rộng trong toàn xã hội về giá trị nhân văn, tính ưu việt của hệ thống ASXH nước ta

- Ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT (nhấn mạnh về những quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT, những rủi ro khi không tham gia). Những hệ lụy của việc nhận BHXH một lần; những lợi ích khi không nhận BHXH một lần, bảo lưu thời gian đóng để khi có điều kiện tiếp tục tham gia BHXH hưởng các chế độ BHXH (ngắn hạn và lương hưu khi về già) hoặc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

- Ý nghĩa nhân văn, giá trị thiết thực, lợi ích vượt trội khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia, sự thuận tiện trong thủ tục tham gia giúp người dân hình thành thói quen tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tích lũy cho tuổi già, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình… qua đó, góp phần củng cố, tạo niềm tin sâu rộng trong toàn xã hội về các chính sách ASXH của Đảng và Nhà nước ta.

- Việc ngành BHXH Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT (chi trả, giải quyết các chế độ kịp thời; đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp).

3. Truyền thông sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT góp phần chăm lo, đảm bảo ASXH cho Nhân dân và NLĐ

- Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

- Truyền thông lan tỏa sự thành công trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT khi cấp ủy, chính quyền, nhất là Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp vào cuộc mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện các chính sách ASXH trên địa bàn.

- Trách nhiệm, ý nghĩa, kết quả việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương đối với người tham gia BHXH, BHYT; việc chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

4. Truyền thông về trách nhiệm, nghĩa vụ, ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT của NSDLĐ, NLĐ; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT

- Trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT của NSDLĐ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng BHXH, BHYT đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ; lợi ích, quyền lợi của đơn vị và NLĐ khi tham gia và chấp hành đúng pháp luật về BHXH, BHYT.

- Truyền thông nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, cho NLĐ; những quyền lợi khi NLĐ tham gia BHXH, BHYT.

- Các hành vi vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm liên quan đến chính sách BHXH, BHYT để NSDLĐ, NLĐ biết, hiểu, chủ động phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Tăng cường truyền thông cảnh báo, răn đe đối với các hành vi vi phạm.

- Kết quả: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, kết quả xét xử của Tòa án các cấp về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT; việc triển khai đ ôn đ ốc thu hồi nợ theo Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BHXHVN ngày 21/1/2022 giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

- Công khai danh tính các đ ơ n vị sử dụng lao đ ộng chậm đ óng BHXH, BHYT số tiền lớn, thời gian chậm đóng kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên môi trường Internet, mạng xã hội.

5. Truyền thông về công tác cải cách TTHC, kết quả triển khai Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của Ngành

- Công tác cải cách TTHC nhằm tiếp tục hoàn thiện, đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ của Ngành trong các giao dịch của cơ quan BHXH đối với người dân, đơn vị, doanh nghiệp.

- Các nội dung truyền thông đã được hướng dẫn tại Kế hoạch số 2728/KH- BHXH ngày 31/8/2023 của BHXH Việt Nam về truyền thông Đề án 06.

- Truyền thông nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của Ngành, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng. Tăng cường truyền thông, vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu đến năm 2030 đạt mục tiêu khoảng 90% khối lượng chi trả thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Các thông tin chỉ dẫn, kênh thông tin, địa chỉ tiếp nhận yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân,… để người dân tiếp cận chính sách BHXH, BHYT thuận lợi nhất.

6. Truyền thông các quy định về KCB BHYT, thanh toán chi phí KCB BHYT; những nỗ lực của Ngành trong việc đảm bảo lợi ích cho người tham gia BHYT

- Các quy định về KCB BHYT, thanh toán chi phí KCB BHYT; những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

- Sự nỗ lực, chủ động của Ngành trong việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định.

- Công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT nhằm phục vụ và đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả giám định BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả; thông tin nhận diện, phê phán các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

7. Những thành tựu, kết quả đạt được trong 30 năm (1995-2025) tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Ngành

- Truyền thông những thành tựu, kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; những nỗ lực, cố gắng của Ngành;… trong suốt 30 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển vì sự nghiệp ASXH.

- Truyền thông các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025).

- Thông tin, truyền thông các phong trào thi đua đặc biệt lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; các hoạt động truyền thông đối ngoại của Ngành, từ đó nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng ASXH quốc tế.

8. Truyền thông biểu dương, khen thưởng, truyền cảm hứng

- Truyền thông lan tỏa vận đ ộng, thuyết phục, cổ vũ: Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân làm thiện nguyện trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người thân (như một món quà tặng ý nghĩa, thiết thực cho thành viên của gia đình).

- Các nhân vật thực tế (người thật, việc thật) đã và đang hưởng các chế độ BHXH, BHYT, nhất là người hưởng lương hưu hàng tháng, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, người KCB BHYT được hưởng chi phí cao; ghi nhận, phản ánh những chia sẻ từ chính những người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT để thấy được ý nghĩa, giá trị từ những món quà an sinh này.

- Biểu dương, ghi nhận, lan tỏa: Các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; những cách làm hay, hiệu quả, các mô hình sáng tạo trong công tác truyền thông, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

9. Thông tin cảnh báo các luồng tin xấu độc, sai sự thật về BHXH, BHYT và các hoạt động của Ngành

Cảnh báo những thông tin xấu độc, sai sự thật về BHXH, BHYT và về công tác tổ chức, thực hiện các chính sách an sinh của Ngành; Phản biện những nội dung sai sự thật về chính sách BHXH, BHYT qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào các chính sách ASXH và nâng cao vị thế của Ngành.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG THEO CHỦ ĐỀ, CHUYÊN ĐỀ

1. Truyền thông theo chủ đề

1.1. Truyền thông nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và ngày thành lập Ngành (16/2)

- Truyền thông việc Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo cuộc sống Nhân dân thông qua chính sách BHXH, BHYT.

- Các kết quả, thành tích thực hiện nhiệm vụ của cơ quan BHXH chào mừng ngày thành lập Ngành, đặc biệt là trong công tác phát triển người tham gia, tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, công tác chuyển đổi số với mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn cho đơn vị, doanh nghiệp, người dân.

1.2. Truyền thông nhân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và Tháng Công nhân (tháng 5)

- Những điểm mới của chính sách, pháp luật BHXH.

- Sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của các chế độ BHXH.

- Ý nghĩa, kết quả thiết thực khi cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH; trách nhiệm, ý nghĩa việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

- Trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT của NSDLĐ, NLĐ.

- Truyền thông, vận động các doanh nghiệp, ngân hàng, các tập đoàn, tổ chức, cá nhân tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

1.3. Truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam (1/7)

- Những điểm mới của chính sách, pháp luật BHYT.

- Kết quả thực hiện chính sách BHYT và những nỗ lực của Ngành trong việc đảm bảo quyền lợi cho người KCB BHYT, nhất là trong công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT.

- Ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT; vận động, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

1.4. Truyền thông BHYT HSSV nhân dịp năm học mới (tháng 8 đến tháng 12)

- Sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của BHYT HSSV; việc triển khai các chính sách hỗ trợ mức đóng cho HSSV trên địa bàn.

- Kết quả tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV; công tác chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho HSSV trong năm 2023 và 8 tháng đầu năm 2024.

- Lan tỏa gương “người tốt, việc tốt”, các kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV; vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

- Vận động để mỗi HSSV là một tuyên truyền viên về BHYT; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT HSSV.

1.5. Truyền thông nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam (tháng 10) và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024

- Mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và sự phát triển của Ngành nói riêng; những nỗ lực và kết quả nổi bật của Ngành trong công tác chuyển đổi số, đặc biệt là Đề án 06 của Chính phủ nhằm phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT.

- Truyền thông, vận động người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của Ngành; biểu dương những tập thể, cá nhân đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả về chuyển đổi số.

- Mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; quyền, lợi ích, giá trị nhân văn của các chính sách BHXH, BHYT để người dân biết và chuẩn bị tích lũy an sinh cho tuổi già từ khi còn trẻ; các trường hợp người cao tuổi được sống an nhàn do có lương hưu và thẻ BHYT;…

- Truyền thông, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT.

1.6. Truyền thông nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)

- Quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

- Ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân, nhất là trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chế tài, trách nhiệm pháp lý của những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

- Ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT (nhấn mạnh về những quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT, những rủi ro khi không tham gia). Ý nghĩa nhân văn, giá trị thiết thực, lợi ích vượt trội khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia, sự thuận tiện trong thủ tục tham gia giúp người dân hình thành thói quen tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tích lũy cho tuổi già, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình… qua đó, góp phần củng cố, tạo niềm tin sâu rộng trong toàn xã hội về các chính sách ASXH của Đảng và Nhà nước ta.

- Truyền thông lan tỏa vận đ ộng, thuyết phục, cổ vũ: Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân làm thiện nguyện trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người thân (như một món quà tặng ý nghĩa, thiết thực cho thành viên của gia đình).

- Biểu dương, ghi nhận, lan tỏa: Các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; những cách làm hay, hiệu quả, các mô hình sáng tạo trong công tác truyền thông, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

1.7. Truyền thông thi đua nước rút về đích hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ (tháng 10 đến tháng 12)

- Sự nỗ lực, quyết tâm, các giải pháp cấp bách, sáng kiến, kinh nghiệm và kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024.

- Những thành tích nổi bật năm 2024 của Ngành.

2. Truyền thông theo chuyên đề

2.1. Chuyên đề vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Truyền thông về vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; trách nhiệm, ý nghĩa việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương đối với người tham gia BHXH, BHYT.

2.2. Chuyên đề những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi)

Truyền thông về những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi) - dự kiến Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024; Luật BHYT (sửa đổi) - dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2025 - và các văn bản liên quan; ý nghĩa, sự cần thiết của việc sửa đổi Luật với công tác đảm bảo quyền và lợi ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Kịp thời thông tin, truyền thông các nội dung định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi).

2.3. Chuyên đề về công tác thiện nguyện trong lĩnh vực BHXH, BHYT

- Truyền thông lan tỏa vận đ ộng, thuyết phục, cổ vũ: Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân làm thiện nguyện trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người thân (như một món quà tặng ý nghĩa, thiết thực thành viên của gia đình).

- Truyền thông biểu dương, ghi nhận, lan tỏa: Các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; những cách làm hay, hiệu quả, các mô hình sáng tạo trong công tác truyền thông, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

2.4. Chuyên đề về những nỗ lực của Ngành trong công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số

Truyền thông các giải pháp, kết quả của Ngành trong công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; những tiện ích cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công của Ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH, BHYT.

2.5. Chuyên đề hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025)

- Truyền thông những kết quả, thành tựu trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT qua 30 năm xây dựng và phát triển của Ngành; sự nỗ lực cố gắng của toàn Ngành nhằm thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực ASXH của đất nước.

- Truyền thông các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025): Các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngành; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của Ngành.

Ngoài các chuyên đề truyền thông nêu trên, căn cứ tình hình thực tế, BHXH Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn về chuyên đề truyền thông mới theo yêu cầu nhiệm vụ của Ngành. Đồng thời, BHXH tỉnh có thể chủ động lựa chọn thêm các chủ đề, chuyên đề truyền thông phù hợp với thực tế địa phương (như truyền thông chủ đề nhân Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Ngày thành lập của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10)…) để tổ chức thực hiện hiệu quả./.PHỤ LỤC II

HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4518/KH-BHXH ngày 28 tháng 12 năm 2023 của BHXH Việt Nam)

Stt

Hình thức truyền thông

Đơn vị tính

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Công việc thực hiện

I

Các hình thức truyền thông thường xuyên

1

Tổ chức các hội nghị truyền thông

1.1

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2024

Hội nghị

Quý I-II

Trung tâm Truyền thông

BHXH tỉnh

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2024 tại 03 cụm: Trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, truyền thông chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông của BHXH tỉnh, huyện.

1.2

Hội thi Truyền thông viên BHXH, BHYT hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành

Hội thi

Quý II-III

- Trung tâm Truyền thông

- BHXH tỉnh đăng cai

- BHXH tỉnh

- Các đơn vị liên quan

- Tổ chức Hội thi Truyền thông viên BHXH, BHYT cấp cụm (quý II/2024).

- Chung khảo Hội thi toàn quốc (quý III/2024).

(Sẽ có văn bản hướng dẫn sau)

I

Các hình thức truyền thông thường xuyên

1

Tổ chức các hội nghị truyền thông

1.3

Tổ chức các hội nghị truyền thông, tập huấn, tọa đàm, tư vấn, đối thoại,… về BHXH, BHYT

Hội nghị

Quý I-IV

- Trung tâm Truyền thông

- BHXH tỉnh

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các đơn vị liên quan

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy cung cấp, định hướng thông tin truyền thông chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, báo cáo viên cơ sở và các cơ quan báo chí trên địa bàn thông qua các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí.

- Tổ chức hoặc chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan,… tổ chức:

+ Các hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại,… về BHXH, BHYT với NLĐ, NSDLĐ trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất; về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục, dạy nghề.

+ Các hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo hình thức trực tiếp, trực tuyến,…; các hình thức sân khấu hóa.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan:

+ Tổ chức các hội nghị truyền thông, phổ biến, tập huấn, tư vấn, đối thoại trực tiếp,… với các nhóm chủ thể về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

+ Truyền thông lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của hội, đoàn thể; Các cuộc họp Chi bộ, họp Tổ dân phố; các hoạt động văn hóa theo tập tục, tập quán từng vùng miền.

- Phối hợp với các Tổ chức Dịch vụ thu, các đơn vị liên quan truyền thông tại các cuộc truyền thông nhóm nhỏ, tư vấn trực tiếp đến từng người dân, hộ gia đình, cụm dân cư.

- Trong năm, đề nghị BHXH tỉnh đảm bảo một số chỉ tiêu:

+ Tổ chức hội nghị truyền thông (phổ biến, tư vấn, đối thoại trực tiếp,...) hoặc các buổi truyền thông, đối thoại trực tiếp với NLĐ, NSDLĐ tại các doanh nghiệp, đảm bảo từ 10-12 cuộc/tỉnh/năm.

+ Tổ chức hội nghị truyền thông (phổ biến, tư vấn, đối thoại trực tiếp,...) theo các nhóm chủ thể tại cơ sở ở khoảng 15-20% số xã, phường, thị trấn trong năm.

+ Tổ chức các hội nghị truyền thông, phổ biến, tập huấn, tư vấn, đối thoại trực tiếp,... cho cộng tác viên truyền thông, nhân viên Tổ chức Dịch vụ thu, già làng, trưởng bản, người có uy tín (01-03 hội nghị/tổ chức hội, đoàn thể/tỉnh/năm).

- Trong các hội nghị, lựa chọn những ví dụ, dẫn chứng cụ thể (người thật, việc thật) trên địa bàn để minh họa về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; mời nhân vật thực tế tham dự Hội nghị để chia sẻ về lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, từ đó tạo sự lan tỏa. Đối với vùng đồng bào dân tộc, nên lựa chọn báo cáo viên là người biết tiếng dân tộc.

2

Truyền thông qua các phương tiện truyền thông của Ngành

2.1

Truyền thông trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử của ngành BHXH Việt Nam và Tạp chí BHXH

-

Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Tin, bài, văn bản, chuyên mục, banner đồ họa, Infographic, motion graphic, video,…

Quý I-IV

Trung tâm Truyền thông

- Các đơn vị trực thuộc

- BHXH tỉnh

Căn cứ Kế hoạch này và công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Ngành để xây dựng kế hoạch hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và Tạp chí đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phát huy vai trò chủ lực cung cấp thông tin của các cơ quan truyền thông ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, chú trọng:

- Xây dựng tuyến tin, bài truyền thông: Gắn với phát triển người tham gia BHXH, BHYT và củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của Ngành; hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngành.

- Sản xuất thông tin theo hướng đa phương tiện đáp ứng nhu cầu tiếp cận truyền thông số của người dân, NLĐ.

-

Tạp chí BHXH

Tin, bài, chuyên mục, Infographic, motion graphic, video,...

Tạp chí BHXH

- Các đơn vị trực thuộc

- BHXH tỉnh

 

-

Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh

Tin, bài, văn bản, video,…

BHXH tỉnh

- BHXH huyện

- Các đơn vị liên quan

 

2.2

Truyền thông trên các trang mạng xã hội: Fanpage facebook, Zalo OA, Youtube, TikTok… của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh

-

Hội nghị truyền thông trực tuyến

Hội nghị

Quý I-IV

BHXH tỉnh

Các đơn vị liên quan

Tổ chức các hội nghị truyền thông chính sách BHXH, BHYT, trực tuyến (livestream, qua ứng dụng Zoom, hội nghị trực tuyến qua các điểm cầu,…).

-

Đăng tải, chia sẻ các tin, bài, phóng sự, clip, Infographic, motion graphic, hình ảnh đồ họa,… và các sản phẩm truyền thông

Tin, bài, sản phẩm truyền thông,...

- Trung tâm Truyền thông

- Tạp chí BHXH

- BHXH tỉnh

- Các đơn vị liên quan

- BHXH huyện

- Sản xuất, đăng tải, chia sẻ các tin, bài, phóng sự, Infographic, motion graphic, clip,… và các sản phẩm truyền thông của Ngành trên môi trường Internet, mạng xã hội như Fanpage Facebook, Zalo OA, Youtube, TikTok,…

- Chú trọng lan tỏa các sản phẩm báo chí, các sản phẩm truyền thông về quyền, lợi ích, giá trị nhân văn của các chính sách; các điểm mới của chính sách BHXH, BHYT;….

-

Trả lời, tư vấn, giải đáp chính sách

Câu hỏi, bình luận,…

- Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

- BHXH tỉnh

- Các đơn vị liên quan

- BHXH huyện

Thực hiện quản trị nội dung bình luận và kịp thời trả lời, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT cho người dân, NLĐ, đơn vị thông qua chức năng comment, inbox trên các trang mạng xã hội của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, huyện.

2.3

Truyền thông qua ứng dụng VssID-BHXH số

 

Truyền thông qua ứng dụng VssID-BHXH số

Sản phẩm báo chí, truyền thông

Quý I-IV

Trung tâm CNTT

- Trung tâm Truyền thông - Các đơn vị liên quan

Gửi đến người sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số các sản phẩm báo chí, sản phẩm truyền thông (tin, bài, clip, Infographic,…) về chính sách BHXH, BHYT và các hoạt động của Ngành.

3

Thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng

3.1

Thực hiện các tin, bài, phóng sự, clip… về BHXH, BHYT

Tin/bài,…

Quý I-IV

- Trung tâm Truyền thông - BHXH tỉnh

- Cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương - Cơ quan truyền thông, báo chí địa phương

- Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường lượng tin, bài, phóng sự chuyên sâu,… Đẩy mạnh truyền thông qua các thể loại báo chí hiện đại như: Longform, Mega story, Infographic,…

- Tại Trung ương, chú trọng các kênh truyền hình thiết yếu, các báo điện tử có lượng độc giả lớn, kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, kênh truyền hình tiếng dân tộc.

3.2

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cố định về BHXH, BHYT trên báo chí

Chuyên trang/ chuyên mục

 

3.3

Đăng tải, phát sóng thông tin về BHXH, BHYT vào các khung giờ “vàng” trên đài phát thanh, đài truyền hình

 

 

3.4

Tổ chức các tọa đàm, giao lưu trực tuyến… truyền thông về BHXH, BHYT

Tọa đàm/giao lưu trực tuyến

 

3.5

Tổ chức cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

- Hội nghị

- Thông tin báo chí

Quý I-IV

- Trung tâm Truyền thông

- BHXH

tỉnh

- Các đơn vị trực thuộc

- Các cơ quan thông tấn, báo chí

Cung cấp thông tin qua các kênh: tổ chức hội nghị, email, nhóm zalo phóng viên,… về tình hình và kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của Ngành; quan điểm và ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Lãnh đạo BHXH Việt Nam đối với những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền được dư luận quan tâm; cung cấp thông tin, định hướng kịp thời dư luận xã hội nhất là đối với các vấn đề “nóng”.

Hội nghị

Quý IV

- Trung tâm Truyền thông

- BHXH tỉnh

- Các đơn vị trực thuộc

- Các cơ quan thông tấn, báo chí

Tổ chức hội nghị, tọa đàm,… cung cấp thông tin báo chí về kết quả 30 năm (1995-2025) tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của Ngành; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2025 cho các cơ quan báo chí. Đồng thời, lồng ghép gặp mặt, giao lưu, tri ân (trao tặng kỷ niệm chương của Ngành) cho đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều đóng góp trong công tác truyền thông chính sách.

3.6

Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí

Hội nghị

Quý II-III

Trung tâm Truyền thông

- Các ban nghiệp vụ liên quan

- BHXH tỉnh, nơi đăng cai tổ chức Hội nghị

Tổ chức chuỗi hoạt động nhân Hội nghị này gồm: Tập huấn, cung cấp thông tin; Chương trình thực tế;… cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

3.7

Tổ chức các chương trình thực tế cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí

Chương trình

Quý II-IV

Trung Truyền thông

- BHXH tỉnh, nơi diễn ra chương trình thực tế

Cung cấp thông tin; tạo điều kiện cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp thực hiện các tin, bài, phóng sự, chuyên đề,… truyền thông về BHXH, BHYT tại địa phương, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

4

Truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở

 

Tổ chức phát thanh trên loa truyền thanh xã, phường, thị trấn

Lượt

Quý I-IV

- BHXH tỉnh

- BHXH huyện

- UBND xã, phường, thị trấn

- Đài Truyền thanh thành phố thuộc tỉnh

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện

- Tổ chức phát thanh các sản phẩm truyền thông do BHXH Việt Nam cung cấp.

- Sản xuất, phát thanh các sản phẩm truyền thông do đơn vị tự sản xuất.

- Đối với những khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng kết hợp truyền thanh bằng tiếng dân tộc.

- Thời gian, tần suất phát thanh: BHXH tỉnh chủ động lựa chọn phù hợp với đặc thù của từng địa phương (trong đó tối thiểu có 02 lượt phát thanh về BHXH tự nguyện/tuần).

5

Truyền thông qua các sản phẩm truyền thông

5.1

Tờ rơi, tờ gấp

 

Tờ rơi, tờ gấp về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV, BHXH bắt buộc

Market tờ gấp

Quý I-IV

Trung tâm Truyền thông

- Các đơn vị nghiệp vụ liên quan

- Đơn vị cung ứng dịch vụ thiết kế

- Rà soát, cập nhật, bổ sung các quy định mới (nếu có) của các market tờ gấp: “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện”; “Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình”; “Những điều cần biết về BHYT HSSV”; “Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần”;…

- Thiết kế, sản xuất các sản phẩm truyền thông khác. Ưu tiên các sản phẩm truyền thông: BHXH, BHYT để cung cấp tới NLĐ, người sử dụng lao động; Bảng minh họa mức đóng, hưởng BHXH tự nguyện;…

Tờ gấp

BHXH tỉnh

Các đơn vị liên quan

- Tiếp nhận các market tờ gấp do BHXH Việt Nam gửi để tổ chức truyền thông.

- Chủ động biên tập, sản xuất các tờ rơi, tờ gấp phù hợp với đặc thù địa phương để tổ chức truyền thông.

5.2

Các sản phẩm truyền thông hiện đại (Infographic, clip, motion graphic,…)

 

Infographic, clip, motion graphic,… truyền thông về BHXH, BHYT và các hoạt động của Ngành

Infogra phic, motion graphic clip,…

Quý I-IV

- Trung tâm Truyền thông

- BHXH tỉnh

- Các đơn vị nghiệp vụ liên quan

- Đơn vị cung ứng dịch vụ

Thiết kế, sản xuất các sản phầm truyền thông hiện đại để đăng tải, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương; các phương tiện truyền thông của Ngành; mạng xã hội…

5.3

Phim tài liệu: 30 năm, điểm tựa an sinh

Phim tài liệu

Quý IV

Trung tâm Truyền thông

- Đơn vị làm phim

- Các đơn vị nghiệp vụ liên quan

- Biên tập, sản xuất phim tài liệu về 30 năm xây dựng, phát triển ngành BHXH Việt Nam.

- Trình chiếu tại Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ngành; phát sóng trên một số kênh truyền hình và trên các kênh truyền thông, mạng xã hội của Ngành; gửi cho BHXH các tỉnh tổ chức truyền thông.

5.4

Triển lãm ảnh

Triển lãm

Quý IV

Trung tâm Truyền thông

- Đơn vị phối hợp triển lãm

- Các cá nhân, đơn vị liên quan

- Tổ chức sưu tầm, biên tập bộ sưu tập ảnh kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển của Ngành.

- Trưng bày tại Phòng Truyền thống của BHXH Việt Nam

- Xây dựng nội dung tuyên truyền trực quan toàn Ngành nhân dịp truyền thông cao điểm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam

5.5

Các sản phẩm truyền thông khác

-

Các sản phẩm mang thông điệp truyền thông (mũ, áo mưa, ba lô, ô dù, dây đeo chìa khóa,...)

Sản phẩm

Quý I-IV

BHXH tỉnh

Các đơn vị liên quan

Sử dụng các sản phẩm mang thông điệp truyền thông để kết hợp khi truyền thông trực tiếp: Tới từng người; theo nhóm nhỏ; tại các hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại…

-

Các sản phẩm truyền thông kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam

Sản phẩm

Quý I-IV

Trung tâm Truyền thông

- Các đơn vị nghiệp vụ liên quan

- Đơn vị cung ứng dịch vụ thiết kế

Sản xuất các sản phẩm truyền thông kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam để truyền thông trước, trong, sau sự kiện; gửi cho BHXH tỉnh tổ chức truyền thông

6

Truyền thông qua hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giải đáp

 

Truyền thông qua hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng

 

Quý I-IV

- Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

- BHXH tỉnh

Các đơn vị liên quan

- Tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp qua: Tổng đài chăm sóc khách hàng 19009068, hệ thống Hotline của BHXH các tỉnh; Chuyên mục Hỏi - đáp và các chương trình Giao lưu trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh; các kênh tiếp nhận, hỗ trợ thông tin khác của Ngành.

- Truyền thông qua các hoạt động khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT; hoạt động chăm sóc khách hàng, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp về chính sách; hỗ trợ khách hàng thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT,...

- Truyền thông qua hoạt động tổ chức: Lễ tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

II

Truyền thông cao điểm theo chủ đề, chuyên đề, chiến dịch

1

Truyền thông cao điểm theo chủ đề

Đợt

- Tháng 2;

- Tháng 5;

- Tháng 7;

- Tháng 8, 9, 10;

- Tháng 10;

- Tháng 11;

- Tháng 10-12

- Trung tâm Truyền thông

- Tạp chí BHXH

- BHXH tỉnh

- BHXH huyện

- Các đơn vị liên quan

- Cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương

- Thực hiện tuyến tin, bài theo chủ đề, chuyên đề trên: các phương tiện thông tin đại chúng; các phương tiện truyền thông của Ngành, môi trường Internet, mạng xã hội để truyền thông trước, trong và sau sự kiện, đợt truyền thông cao điểm.

* Lưu ý: Tại Trung ương cần lựa chọn các báo có độc giả phù hợp với nhóm chủ thể được truyền thông; chú trọng các kênh truyền hình thiết yếu, các báo điện tử lớn, kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau mỗi đợt truyền thông, lựa chọn các sản phẩm báo chí hay, phù hợp để tiếp tục truyền thông lan tỏa trên mạng xã hội và cung cấp cho BHXH các tỉnh tổ chức truyền thông.

- Tổ chức phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị truyền thông, tọa đàm, hội thảo, hội thi,… theo từng đợt truyền thông cao điểm, theo chủ đề.

*** Riêng việc tổ chức các hoạt động truyền thông theo chiến dịch: BHXH tỉnh đảm bảo tổ chức tối thiểu 3 đợt/năm (tháng 5; tháng 7 và giai đoạn nước rút tháng 10-12); triển khai thêm các hoạt động sau:

- Tổ chức các Lễ ra quân; gian hàng an sinh; gian hàng truyền thông lưu động;… truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan trên các trục đường phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, nơi đông người qua lại, trụ sở cơ quan BHXH các cấp.

- Tổ chức Lễ phát động các hoạt động thiện nguyện kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

2

Truyền thông theo chuyên đề

Chuyên đề

Theo tình hình thực tế

 

  

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…

 


Số:          /BC-BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


……, ngày …… tháng…. năm ….

 

Mẫu 01

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác thông tin, truyền thông tháng… năm….

 

1. Các hoạt động truyền thông nổi bật; cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác truyền thông trong tháng

..............................................................................................................................

(Đối với hoạt động lễ ra quân, ghi rõ số cuộc, kết quả phát triển người tham gia).

2. Một số khó khăn, vướng mắc

..............................................................................................................................

3. Đề xuất, kiến nghị

..............................................................................................................................

 

Nơi nhận:

- Trung tâm Truyền thông;                                 

- ……..

- Lưu: VT, 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1. Báo cáo bao gồm bảng số liệu tại Mẫu 03 đính kèm.

2. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 25 hằng tháng.BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…

 


Số:          /BC-BHXH

 

Mẫu 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


……, ngày …… tháng…. năm ….

 

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác thông tin, truyền thông 6 tháng/năm…

          

     I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

1. Công tác báo cáo, tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT

     Trong đó, nêu rõ một số nội dung sau:

- Số lượng văn bản, tên các văn bản BHXH tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó có công tác truyền thông. Nêu rõ tác động của các văn bản đối với hoạt động truyền thông.

- Công tác tham mưu: Đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Hỗ trợ cho các nhóm chủ thể tham gia BHXH tự nguyện, BHYT (nếu có).

- Số lượng văn bản, tên văn bản do BHXH tỉnh ban hành chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó có công tác truyền thông.

2Kết quả thực hiện các mục tiêu năm 2024 theo Quyết định số 294/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền BHXH đến năm 2025

2.1. Kết quả thực hiện mục tiêu về nhân lực

- Tỷ lệ % cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác truyền thông tại BHXH các tỉnh, BHXH các quận, huyện, thị xã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức BHXH, BHYT và nghiệp vụ thông tin, truyền thông.

- Tỷ lệ % cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên các tổ chức dịch vụ do BHXH Việt Nam ủy quyền (các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT,...) trên địa bàn tỉnh được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT và nghiệp vụ thông tin, truyền thông.

2.2. Kết quả thực hiện mục tiêu về chủ thể được truyền thông

- Tỷ lệ % cán bộ, đảng viên được truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của 11 nội dung cải cách chính sách BHXH trong Nghị quyết số 28-NQ/TW và các Luật, Nghị quyết mới của Quốc hội cụ thể hóa nội dung cải cách BHXH.

- Tỷ lệ % lực lượng lao động trong độ tuổi được truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của 11 nội dung cải cách chính sách BHXH trong Nghị quyết số 28-NQ/TW và các quy định mới của Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa nội dung cải cách.

- Tỷ lệ % lực lượng lao động trong độ tuổi được truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện.

3. Công tác tổ chức các hội nghị truyền thông

- Số lượng các đơn vị sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp truyền thông (bao nhiêu đơn vị ký quy chế, bao nhiêu đơn vị ký Hợp đồng triển khai); Kết quả triển khai với từng đơn vị phối hợp.

Trong đó nêu cụ thể một số nội dung:

+ Công tác vận động, khuyến khích các nhân vật thực tế tham gia truyền thông về lợi ích thiết thực của các chế độ BHXH, BHYT tại các hội nghị.

+ Công tác truyền thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nếu có): Nội dung; Cách thức triển khai hiệu quả; Việc mời báo cáo viên là người biết tiếng dân tộc;… 

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tại Kế hoạch:

+ Số lượng hội nghị truyền thông, phổ biến, tư vấn, đối thoại trực tiếp,... với người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.

+ Tỷ lệ % số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tổ chức hội nghị truyền thông, phổ biến, tập huấn, tư vấn, đối thoại trực tiếp,... cho các nhóm chủ thể tại cơ sở.

- Đánh giá hiệu quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp.

4. Truyền thông trên các phương tiện truyền thông của Ngành

4.1. Truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh

Công tác truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh: Nội dung; Hình thức (trong đó nêu rõ việc truyền thông qua các sản phẩm truyền thông mới, hiện đại như Infographic, motion graphic,…); Tuyến tin bài; Các đợt truyền thông cao điểm theo chủ đề, chủ điểm.

- Số lượng người theo dõi, truy cập.

- Đánh giá hiệu quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp.

4.2. Truyền thông trên các trang mạng xã hội của BHXH tỉnh

- Tổng số trang mạng xã hội của đơn vị (Fanpage Facebook, Zalo OA, Youtube, TikTok,…).

- Nội dung; Hình thức truyền thông; Số lượt người theo dõi của từng trang mạng xã hội.

- Các hình thức truyền thông hay, hiệu quả, sáng tạo (nếu có).

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế của hoạt động này và đề xuất giải pháp.

5. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Số lượng các đơn vị ký hợp đồng phối hợp truyền thông (số đơn vị báo đài Trung ương, số đơn vị báo đài địa phương).

- Công tác cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí (qua email, hội nghị, văn bản,…): Số lượt cung cấp, hình thức cung cấp.

- Số lượng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục,… đã thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị, trong đó nêu cụ thể:

+ Các chuyên trang/chuyên mục cố định: Tên, ngày giờ phát sóng, tần suất/số lượng (nếu có).

+ Công tác truyền thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (nếu có).

- Đánh giá hiệu quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp.

6. Truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở

- Công tác phối hợp truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Công tác biên tập, sản xuất các file phát thanh, câu chuyện truyền thanh,… phù hợp với đặc thù địa phương.

- Tổng số lượt phát thanh qua đài truyền thanh cơ sở.

Trong đó, nêu rõ một số nội dung:

+ Công tác truyền thông về BHXH tự nguyện: Nội dung, số lượt phát.

+ Công tác truyền thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (nếu có).

- Đánh giá hiệu quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp.

7. Truyền thông qua các sản phẩm truyền thông 

- Công tác in ấn, phát hành, sử dụng các sản phẩm truyền thông do BHXH Việt Nam cấp.

- Công tác biên tập, sản xuất các sản phẩm truyền thông của BHXH tỉnh phù hợp với đặc thù địa phương.

Trong đó, nêu rõ loại sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc, số lượng in ấn, phát hành (nếu có).

- Số đợt tuyên truyền trực quan.

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế của hoạt động này và đề xuất giải pháp.

8. Truyền thông qua các hoạt động thiện nguyện; qua sơ kết, tổng kết các hoạt động truyền thông, bồi dưỡng, tập huấn và các hoạt động khác

- Các đợt/phong trào thiện nguyện tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (có số liệu cụ thể về số lượng sổ BHXH, thẻ BHYT đã trao tặng);…

- Số lượng, công tác duy trì đội ngũ cộng tác viên; Trong đó nêu rõ việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong truyền thông chính sách BHXH, BHYT (số lượng già làng, trưởng bản tham gia truyền thông chính sách - nếu có).

- Các phong trào thi đua, hoạt động sơ kết, tổng kết các hoạt động truyền thông, bồi dưỡng, tập huấn và các hoạt động truyền thông khác.

9. Truyền thông qua các đợt truyền thông cao điểm theo chủ đề, chuyên đề, chiến dịch

- Số đợt truyền thông cao điểm theo chủ đề, chuyên đề, chiến dịch; Nội dung truyền thông trọng tâm; Hình thức thực hiện; Thời gian thực hiện; Nhóm chủ thể hướng đến;…

- Số Lễ ra quân đã tổ chức; Số người phát triển qua các lễ ra quân.

10Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn BHXH cấp quận, huyện; kết quả triển khai các hoạt động truyền thông tại BHXH cấp quận, huyện

- Số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã ban hành.

- Số cuộc kiểm tra, hướng dẫn; Số đơn vị BHXH quận, huyện được kiểm tra, hướng dẫn (đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với tổng số BHXH quận, huyện của đơn vị).

- Kết quả kiểm tra, hướng dẫn.

- Kết quả triển khai truyền thông thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại BHXH quận, huyện; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp.

11. Tình hình sử dụng kinh phí

(Số liệu chi tiết tại phụ lục đính kèm - Mẫu biểu số 04)

12. Đánh giá chung

- Những kết quả đạt được: Trong đó đánh giá kết quả, hiệu quả của công tác thông tin, truyền thông gắn với thực hiện các mục đích, chỉ tiêu đã đề ra (tác động đến công tác phát triển người tham gia, thay đổi nhận thức của người dân đối với các chính sách BHXH, BHYT, BHTN,…); Kết quả về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

- Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế.

III. CÁC MÔ HÌNH, CÁCH LÀM HAY, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN

Nêu rõ các mô hình, cách làm hay, hình thức truyền thông hiệu quả tại đơn vị; Hình thức truyền thông đối với các nhóm chủ thể tiềm năng, nhóm chủ thể đặc thù (đồng bào dân tộc thiểu số, các vị chức sắc, chức việc, già làng, trưởng bản, người có uy tín,...).

IV. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG 6 THÁNG/NĂM TIẾP THEO

      - Căn cứ Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm của BHXH Việt Nam, Kịch bản phát triển người tham gia năm của BHXH tỉnh và đặc điểm tình hình tại địa phương để xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông năm của BHXH tỉnh.

- Căn cứ vào Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông và Kịch bản phát triển người tham gia năm của BHXH tỉnh để xây dựng kế hoạch truyền thông 6 tháng.

      V. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN TỚI

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trong đó có những đề xuất, kiến nghị cụ thể để đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông; Về nguồn nhân lực làm công tác truyền thông;... 

 

Nơi nhận:

- Trung tâm Truyền thông;                                 

- GĐ/ các PGĐ;

- BHXH các huyện, thị xã;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Tổ tuyên truyền (nếu có);

- Lưu: VT,…

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1. Báo cáo bao gồm bảng số liệu tại Mẫu 03, Mẫu 04 đính kèm.

2. Thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo 06 tháng: Gửi trước ngày 20/6.

- Báo cáo năm: Gửi trước ngày 25/12 hằng năm.

 

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.