Open navigation

Công văn 885/BHXH-TCKT ngày 02/04/2024 Thực hiện quy trình phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu trợ

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 885/BHXH-TCKT

V/v thực hiện quy trình phối hợp triển khai phát triển TTKDTM trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(sau đây gọi chung là BHXH tỉnh)

Ngày 22/3/2024, Bộ Công an và BHXH Việt Nam đã ký Quy trình phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gọi tắt là Quy trình phối hợp). Để triển khai thực hiện Quy trình phối hợp (bản sao gửi kèm), BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. BHXH tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy trình phối hợp. Trong đó, có giải pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chủ động mở tài khoản ngân hàng (nếu chưa có tài khoản), đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; kết hợp với rà soát thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo chi trả đúng người, kịp thời, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí chi trả.

2. Chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với Công an huyện và các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện Quy trình phối hợp theo đúng lộ trình đã đặt ra.

3. BHXH tỉnh theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả thực hiện và có báo cáo về BHXH Việt Nam khi kết thúc Quy trình phối hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Chu Mạnh Sinh;
- Các đơn vị: CSXH; CNTT, TT;
 - Lưu: VT, TCKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Lê Hùng Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.