Open navigation

Công văn 1461/TCHQ-TXNK ngày 05/04/2024 Thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94_2023_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM.
(Số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 01/CV-GAVN ngày 1/04/2024 của Công ty TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/12/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023, chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP.

Do thông tin Công ty cung cấp chưa đủ để Tổng cục Hải quan trả lời cụ thể, đề nghị công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, thực tế hàng hóa để xác định chính sách thuế giá trị gia tăng đúng quy định và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH GROUPE ATLANTIC VIETNAM biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.